ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 Az adatkezelő megnevezése

 

Az iSTYLE HungaryKft. (a továbbiakban: iSTYLE)Apple termékek és kiegészítőik kereskedelmi forgalmazásával, valamint szervizelésével foglakozó gazdasági társaság. Az iSTYLE üzletein kívül webáruházat is üzemeltet (https://www.istyle.hu).

 

Cégnév: iSTYLE Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: iSTYLE Hungary Kft.)

Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7. C. ép. Fszt. 

Cégjegyzékszám: 01-09-861222 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Adószám: 13552813–2-41

Telefonszám: +36 1 428 8000

Email cím: bolt@istyle.hu

Honlap: https://www.istyle.hu

Ügyfélszolgálat valamennyi iSTYLE üzleteben működik:

- 1061 Budapest, Andrássy út 36. (iSTYLE Andrássy út 36.)

- 1062 Budapest, Váci út 1-3. (iSTYLE WESTEND)

- 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. (iSTYLE MAMMUT)

- 1106 Budapest, Kerepesi út 61. (iSTYLE ÁRKÁD)

- 1138 Budapest, Váci út 178. (iSTYLE DUNA PLAZA)

- 1082 Budapest, Futó utca 37-45. (iSTYLE CORVIN PLAZA)

- 1053 Budapest, Ferenciek tere 12. (iSTYLE Váci utca 34.)

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 428 8000
Ügyfélszolgálatemailcím: bolt@istyle.hu

 

Az iSTYLEadatvédelmi tisztviselőt nem nevez ki.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel a bolt@istyle.huemail címenfordulhataz iSTYLE Ügyfélszolgálatához.

 

 

Az iSTYLE által végzett adatkezelés

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk ÜgyfeleinketaziSTYLE kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeihez (a továbbiakban: Szolgáltatások) kapcsolódóan kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - a személyes adat továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás tartalmazza azt is, hogy az iSTYLE hogyan védi ezen adatokat, információkat.

 

Az iSTYLE elhivatott a tekintetben, hogy adatkezelési folyamatai megfeleljenek az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

 

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése érdekében szíves tudomására hozzuk, hogy a Rendelet alapján:

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy (…), amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

Az adatkezelés lehetséges jogalapja

 

A Rendelet alapján a személyes adat kezelése akkor jogszerű, ha az alábbi jogalapok legalább egyike teljesül:

-       az adatkezelés hozzájáruláson alapul,

-       az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, megkötéséhez szükséges,

-       az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

-       az adatkezelés létfontosságú érdek (pl. élet védelme) miatt szükséges,

-       az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

-       az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelő közhatalmi feladata végrehajtásához szükséges (ez az iSTYLE esetében nem releváns).

 

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az iSTYLE-nak mint adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az Ügyfél személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. A hozzájárulás akkor tekinthető megfelelő jogalapnak az adatkezelésre, ha önkéntes, konkrét, egyértelmű és megfelelő tájékoztatáson alapul.Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

Amennyiben az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy az Ügyfél nem tudja az iSTYLE adott szolgáltatását igénybe venni. 

 

Az iSTYLE, mint adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatokért kizárólag az Ügyfél felel.

 

A jogos érdek jogalap alkalmazásának feltétele, hogy az adatkezelő védeni kívánt jogos érdeke arányban álljon a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával. Ennek megállapítása céljából előzetesen érdekmérlegelési teszt elvégzése szükséges.Az érdekmérlegelési teszt során az iSTYLE mint adatkezelő:

-       azonosítja az érdekmérlegelés teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,

-       megállapítja az érintettnek az érdekmérlegelési teszt alapját képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, jogait, 

-       elvégzi az érintett jogos érdekeinek és az adatkezelő jogos érdekeinek vizsgálatát és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.

 

 

Az egyes adatkezelések bemutatása (cél, jogalap, időtartam, kezelt adatok köre)

 

Az egyes adatkezelési esetköröket táblázatos formában az 1. számú Melléklet mutatja be.

 

Bolti vásárlót érintő adatkezelések

 

Kamerás megfigyelés

Az adatkezelés rövid leírása:

A boltokban kamerás megfigyelő rendszer van kiépítve. A kamerarendszert az iSTYLE üzemelteti. Folyamatos élőképes megfigyelés, rejtett kamerás megfigyelés, hangfelvétel rögzítése, egyéb biometrikus adatkezelés nem történik.

Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató

Valamennyi iSTYLE üzletbenkülön, kizárólaga kamerás megfigyeléssel összefüggő adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató található, mely az21. számú mellékletben olvasható el.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként a látogatók vonatkozásában a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, hozzájáruláson alapuló adatkezelésazonosítható.

A kamerás megfigyeléssel együtt járó adatkezelés vonatkozásában az iSTYLE és a hozzá hasonló adatkezelők tekintetében irányadó jogszabály a Rendeleten kívül a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. Törvény (a továbbiakban: Szvtv.). Az Szvtv. 30.§ (2) alapjána kamerarendszer működtetésének tudomásul vételéhez, továbbá a létrejövő képfelvételek, mint személyes adatok kezeléséhez történő önkéntes hozzájárulás az érintett személyek ráutaló magatartásával jön létre. Ráutaló magatartásnak tekintendő különösen, ha az adott területen tartózkodó személy a magánterületen elhelyezett figyelemfelhívó jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik.

A ráutaló magatartással megadott hozzájárulás előfeltételeként az iSTYLE üzletek ajtaján, portálján a kamerás megfigyelésre utaló jelzés (tábla, matrica) kihelyezése történik.

Az adatkezelés céljaa hivatkozott szabályzat alapján a magánterület védelme, vagyonvédelmi cél. Ezenkívül további jogszerű adatkezelési cél a jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, továbbáa vásárlók és a munkavállalók életének és testi épségének védelme.

Kezelt adatok köre

A boltok látogatóinak és munkavállalóinak képmása.

Az adatkezelés időtartama

A felvétel rögzítésétől számított 3 munkanap, jelentős értékű (5 millió forint feletti) pénz védelme érdekében legfeljebb 30 nap.

Kapcsolódó informatikai rendszerek

A kamerafelvételek az üzleten belül elhelyezett, elzárt redundáns adattárolón és / vagy a kamerákban található memóriakártyán vagy adattárolón kerülnek tárolásra. 

 

Vásárlással kapcsolatos adatkezelés

 

Vásárlás, megrendelés

Az adatkezelés rövid leírása:

Az iSTYLE üzletekben történő vásárlás esetén az Ügyfél a kiválasztott termékeket helyben megvásárolja, vagy – ha a termék éppen nincs készleten – megrendelést adhat le rá.

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, illetve a szerződés megkötése érdekében az érintett kérésére történő lépésekazonosíthatók. 

Az adatkezelés céljaaz adásvételi szerződés megkötése és teljesítése (a termék átadása, a vételár kifizetése), amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Név, lakcím, elérhetőségi adatok (telefonszám, emailcím). Vásárlás időpontja. Szállítás időpontja. Szállítási cím.

A termékvásárlást kiegészítő biztosítási szerződés megkötése esetén: az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.által a biztosítás megkötéséhez igényelt adatok (e tekintetben az iSTYLE adatfeldolgozóként jár el a Biztosító képviseletében.)

Részletfizetés esetén: a Magyar Cetelem Bank Zrt. által a fogyasztási kölcsön igényléséhez előírt adatok (e tekintetben az iSTYLE adatfeldolgozóként jár el a Cetelemképviseletében.).

Az adatkezelés időtartama

A szerződésből származó követelések elévüléséig.
Kapcsolódó informatikai rendszerek

Deltek Maconomy, Magento, salesforce.com

 

Számlázás

Az adatkezelés rövid leírása:

Termék vásárlásakor az iSTYLE számlázóprogrammal készült gépi számlát állít ki. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségazonosítható. Vonatkozó jogszabály: 

-       az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (számlakibocsátási kötelezettség), 169.§ (számla kötelező tartalmi elemei)

-       a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166-169 (számviteli bizonylatok, szigorú számadási bizonylat, bizonylatmegőrzési kötelezettség).

Az adatkezelés céljaa gazdasági esemény (termékértékesítés) alátámasztása, tanúsítása, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

A vevő neve és lakcíme. A vásárlás időpontja.

Az adatkezelés időtartama

A Számviteli tv. rendelkezése alapján a bizonylatmegőrzési kötelezettség 8 év.

Kapcsolódó informatikai rendszerek

Deltek Maconomy

 

Csomagolás, szállítás

Az adatkezelés rövid leírása:

Elsődleges nem a bolti, hanem a webshopban történő vásárlás esetén része a folyamatnak, de bolti vásárlás (megrendelés) esetén is sor kerülhet rá. A csomagolást vagy iSTYLE üzlet és az üzletben dolgozók vagy külső raktár végzi, a csomagküldés futárszolgálat útján történik.

Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató

http://www.istyle.eu/hu/szallitasi-es-fizetesi-tajekoztato/

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítéseazonosítható. 

Az adatkezelés céljaaz adásvételi szerződés teljesítése (a termék átadása), a webshop történő megrendelés esetén a távollevők között kötött szerződés teljesítése, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Név, szállítási cím, elérhetőségi adatok (telefonszám, emailcím). Szállítás időpontja. 

Az Ügyfél által közölt egyéb adatok.

Az adatkezelés időtartama

A szerződésből származó követelések elévüléséig.
Kapcsolódó informatikai rendszerek

Deltek Maconomy, Magento, salesforce.com

 

Weboldalon keresztüli vásárlót érintő adatkezelés

 

A webáruházban történő vásárlás a részletvétel és a biztosításkötés lehetősége, valamint a számlázás és a csomagolás, szállítás tekintetében csak az adatkezelés formáját tekintve különbözik az üzlethelyiségben történő vásárlástól.

 

Regisztráció

Az adatkezelés rövid leírása:

Amennyiben a Vásárló az áruházban megrendelést kíván leadni, elsődlegesen a REGISZTRÁCIÓ menüpont (https://www.istyle.eu/hu/customer/account/create/) alatt elérhető regisztrációs adatlapot kell a kitöltési útmutatónak megfelelően kitöltenie. A sikeres regisztrációról a vásárló visszaigazolást kap a regisztráció során megadott email címre. A regisztráció során megadott adatokat az iSTYLE az informatikai rendszereibe továbbítja.

Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató

iSTYLE webáruház ÁSZF: http://www.istyle.eu/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Webáruház Vásárlási tájékoztató: http://www.istyle.eu/hu/vasarlasi-tajekoztato/

Webáruház Szállítási és fizetési tájékoztató: http://www.istyle.eu/hu/szallitasi-es-fizetesi-tajekoztato/

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, hozzájáruláson alapuló adatkezelésazonosítható. HOZZÁJÁRULÁS TECHNIKAI KIALAKÍTÁS: CHECKBOX, TÁJÉKOZTATÁS, VISSZAVONÁS

Az adatkezelés céljaa regisztráló személy számára felhasználói fiók létrehozása a webáruházban való vásárlás folyamatának későbbi egyszerűsítése érdekében, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Név, emailcím. Regisztráció időpontja.

Belépési jelszó.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig, személyes fiók adatainak törléséig.
Kapcsolódó informatikai rendszerek

Magento, salesforce.com, Deltek Maconomy

 

Vásárlás a webáruházban

Az adatkezelés rövid leírása:

Nem feltétlenül szükséges regisztráció a vásárláshoz.  Amennyiben a vásárló nem kíván regisztrálni, úgy a kívánt termék kiválasztását követően, a pénztár oldalon kell megadnia a megrendeléshez szükséges adatokat.A webáruházból történő vásárlás esetén a vevő a megvásárolni kívánt termék és a kapcsolódó szolgáltatás kiválasztása után a számlázási és szállítási adatok megadása után küldi el megrendelését és fizeti ki a terméket. Az iSTYLE a megrendelés során megadott adatokat az informatikai rendszereibe továbbítja.

Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató

iSTYLE webshop ÁSZF: http://www.istyle.eu/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Webshop Vásárlási tájékoztató:http://www.istyle.eu/hu/vasarlasi-tajekoztato/

Webshop Szállítási és fizetési tájékoztató: http://www.istyle.eu/hu/szallitasi-es-fizetesi-tajekoztato/

Online bankkártyás fizetés választása esetén a fizetés lebonyolítása külön online bankkártyás fizetési biztosító szolgáltató közvetítésével történik. Online fizetés esetén az iSTYLE weboldal átnavigál a fizetési felületre, ahol a fizetéshez szükséges adatbekérés, így a bankkártya (kártyaszám, lejárati dátum, CVC kód), illetve a kártyás fizetési tranzakció adatainak (fizető azonosítója, tranzakció összege, dátuma, időpontja) bekérése történik. Az online bankkártyás fizetési felületet biztosító szolgáltató a bekért adatokat a rá irányadó PCI DSS szabvány (Payment Card Industry Data Security Standard) és adatvédelmi rendelkezések betartásával kezeli: http://gpwebpay.cz/en/Security) Az iSTYLE felé az online fizetés során kezelt adatok nem kerülnek továbbításra. Az iSTYLE csak az online fizetés sikeres megtörténtének tényéről kap tájékoztatást.
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint aszerződés teljesítéseazonosítható a távollevők között kötött szerződésekre, ezen belül a kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozásokra vonatkozó előírások a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet alapján.

Az adatkezelés céljaa távollevők között kötött szerződés megkötése és teljesítése, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Számlázási és szállítási adatok (név, cím, telefonszám, emailcím). Vásárlás időpontja.

A termékvásárlást kiegészítő biztosítási szerződés megkötése esetén: születési hely, idő (e tekintetben az iSTYLE adatfeldolgozóként jár el az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.képviseletében.)

Részletfizetés esetén: a Magyar Cetelem Bank Zrt.  által a fogyasztási kölcsön igényléséhez előírt adatok (e tekintetben az iSTYLE adatfeldolgozóként jár el a Cetelemképviseletében.).

Az adatkezelés időtartama

A szerződésből származó követelések elévüléséig.
Kapcsolódó informatikai rendszerek

Magento, salesforce.com, Deltek Maconomy

 

14 napos elállási/felmondási jog gyakorlása

Az adatkezelés rövid leírása:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót 14 napos határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet alapján a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon.

A fogyasztó elállási jogát nyilatkozat útján gyakorolhatja. Amennyiben a fogyasztó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát egyértelműen tartalmazó nyilatkozatát eljuttathatja postán az iSTYLE címére, vagy emailben a bolt@istyle.hucímre, vagy átadhatja személyesen az iSTYLE Ügyfélszolgálatán. 

Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató
iSTYLE webshop ÁSZF: http://www.istyle.eu/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapjaként a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlására vonatkozóan aRendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségazonosítható. Vonatkozó jogszabály: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet.

Az adatkezelés céljajogszabályban biztosított elállási/felmondási jog gyakorlása, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Szerződéskötés időpontja, fogyasztó neve, címe, bankszámlaszáma (akkor töltendő ki, ha nem online bankkártyás fizetés módot választott vagy nem az üzletben kerül leadásra a 100 000 Ft-nál alacsonyabb vételáru termék). 

Az adatkezelés időtartama

Max. 5 évig.

 

Marketing tevékenység

 

Hírlevél

Az adatkezelés rövid leírása:

Hírlevelek küldése az iSTYLE részéről az Ügyfél előzetes nyilatkozatától függ. Hozzájárulás esetén az iSTYLE a feliratkozók számára rendszeresen marketing tartalmú hírlevelet küld. A Hírlevelekben leiratkozási lehetőség is van.

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, hozzájáruláson alapuló adatkezelésazonosítható. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6.§ (1)-(3) bek. értelmében, ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.HOZZÁJÁRULÁS TECHNIKAI KIALAKÍTÁS: CHECKBOX, TÁJÉKOZTATÁS

Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó részére reklám a továbbiakban nem közölhető.LEIRATKOZÁS

Az adatkezelés céljakereskedelmi ajánlatok eljuttatásaaz érdeklődők felé, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Név, email cím. Feliratkozás / leiratkozás időpontja.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig).

Kapcsolódó informatikai rendszerek

Mailchimp, salesforce.com

 

Direkt marketing

Az adatkezelés rövid leírása:

Reklámok küldése az iSTYLE részéről az Ügyfél előzetes nyilatkozatától függ. Az Ügyfél által megadott email címre hirdetést vagy reklámot tartalmazó levelet, marketinganyagot csak az Ügyfél hozzájárulásával küldünk.

Felhívjuk Ügyfelünk szíves figyelmét, hogy amennyiben hozzájárul személyre szabott reklámok küldéséhez, úgy ezekhez felhasználjuk az Ügyfél korábbi vásárlásainak és/vagy a webáruházban történt böngészésének adatait.

Személyre szabott reklámokban az Ügyfelet termékeinkről, aktuális szolgáltatásainkról, promócióinkról és különleges ajánlatainkról, illetve olyan információkról tájékoztatjuk, amely véleményünk szerint az Ügyfél érdeklődésére tarthat számot.

Az iSTYLE a marketingeszközként használt reklámozás során az Ügyfél honlap böngészési viselkedésére (pl. termékkeresés) vonatkozóan gyűjtött adatokat arra használja fel, hogy milyen termékajánlót jelenítsen meg az adott Ügyfél számára. Az iSTYLE ugyanakkor nem hoz létre marketingcélból egyéni felhasználói profilt, a profilalkotás csak csoportok létrehozása (pl. Mac vásárlók) szintjén történik. Az iSTYLEmarketingtevékenysége nem „kizárólag automatizált” döntéshozatal útján valósul meg. 

A közvetlen üzletszerzéssel, a személyre szabott reklámokkalkapcsolatban az Ügyfél bármikor felülvizsgálhatja korábbi álláspontját és korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen közölheti velünk, ha a továbbiakban nem kíván ilyen jellegű értesítéseket kapni.Minden esetben, amikor az Ügyfél közvetlen értékesítési jellegű anyagot kap tőlünk emailben, úgy emlékeztetni fogjuk arra, hogy bármikor lehetősége van álláspontjának megváltoztatására. Amennyiben az Ügyfél megváltoztatja korábbi álláspontját, bármikor lehetősége van leiratkozni a reklámok küldéséről.

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, hozzájáruláson alapuló adatkezelésazonosítható. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6.§ (1)-(3) bek. értelmében, ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.HOZZÁJÁRULÁS TECHNIKAI KIALAKÍTÁS: CHECKBOX, TÁJÉKOZTATÁS

Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó részére reklám a továbbiakban nem közölhető.LEIRATKOZÁS

Az adatkezelés céljakereskedelmi ajánlatok eljuttatásaaz érdeklődők felé, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Név, emailcím. Korábbi vásárlások és/vagy a webáruházban történt böngészések adatai. Feliratkozás / leiratkozás időpontja.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig.

Kapcsolódó informatikai rendszerek

Mailchimp, salesforce.com, pleisty.com

 

Hűségprogram

Az adatkezelés rövid leírása

Az iSTYLE Hűségprogram az iSTYLE marketing rendszere, amely lehetővé teszi a Programban részt vevő, visszatérő vásárlók jutalmazását.  A Hűségprogram az iSTYLE üzletekben és a http://www.istyle.huoldalon található webáruházban vásárlók részére érhető el.

A Hűségprogramban a személyre szóló Hűségkártyával lehet részt venni. A kártyának fizikai megjelenése nincs, hanem egy digitális pontgyűjtő kártya. A kártyát a Vásárló az iSTYLE üzletekben történő vásárláskor az eladónál igényelheti. A webáruházban történő vásárláskor az igénylés az elektronikus felületen jelölhető be. Az iSTYLE mindkét esetben emailt küld az igénylő részére a Program linkjével. A Programhoz való csatlakozást a Vásárló az emailben található másik linken keresztül erősítheti meg, ezt követően kapja meg az iSTYLE-tól a virtuális pontgyűjtő kártyáját. A kártyabirtokos pontegyenlegén elérhető hűségpontok beválthatók a következő vásárlások során az iSTYLE üzletek és a webáruház által forgalmazott termékekre. 

Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató

LINK

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, hozzájáruláson alapuló adatkezelésazonosítható. HOZZÁJÁRULÁS TECHNIKAI KIALAKÍTÁS: CHECKBOX, TÁJÉKOZTATÁS

Az adatkezelés céljavásárlói kedvezmény biztosításaa visszatérő vásárlók részére, a vásárlói elégedettség növelése, visszatérő vásárlók számának növelése, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Név, emailcím. Kártyaszám. Vásárlások időpontja.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig.LEIRATKOZÁS

Kapcsolódó informatikai rendszerek

Mailchimp, salesforce.com

 

 

 

 

 

Szerviztevékenység adatkezelési esetei

 

Az adatkezelés rövid leírása

Az iSTYLE az Apple Distribution International, Holyhill Industrial Estate, Holyhill, Cork, T23 YK84, Írország (a továbbiakban: Apple)hivatalosan szerződött partnere szerviztevékenység ellátására. 

A szerviztevékenység jogi alapja sokrétű lehet:

-       Apple gyártói jótállási időn belüli szerviz (az Apple-el szerviztevékenység ellátására kötött szerződés értelmében ebben az esetben az iSTYLE az Apple adatfeldolgozójaként jár elszerződésen alapul, ami a vásárláskor jön létre),

-       kellékszavatossági igény érvényesítése (jogszabályon alapul),

-       kötelező jótállási időn belüli szerviz (jogszabályon alapul),

-       jótállási/szavatossági időszakon túli, vásárlói önköltséges javítás (szerződésen alapul, ami a javítás megrendelésekor jön létre),

-       garancián és jótállási tárgykörön kívüli, vásárlói önköltséges javítás vagy karbantartás (szerződésen alapul, ami a szolgáltatás megrendelésekor jön létre).

-       készülékbiztosítás és/vagy kiterjesztett jótállás biztosítás keretében történő javítás 

A szerviz az Ügyféllel több módon kerülhet kapcsolatba:

-       az Ügyfél a meghibásodott terméket beviszi az iSTYLE-hoz, vagy időpontot foglal interneten, vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül illetve bejelentheti a káreseményt a biztosító megbízottjánál.

A szerviztevékenység minden esetben azonos annyiban, hogy az iSTYLE munkalapot vesz fel az Ügyfél igényéről és ezt rögzíti a salesforce.com rendszerében.

Ha hiba állapítható meg, akkor a szerviz a hibát orvosolja, és a hibakezeléssel kapcsolatban adatot küld az Apple felé.

Ha a hiba orvoslása indokolja, akkor belépési adatra lehet szükség a készülékre, valamint a tartalmának biztonságos átmásolására is szükség lehet egy új készülékre.

Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató

http://szerviz.istyle.hu

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a szerviztevékenység jogalapjától függően lehet:

-       a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, és

-       a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapjánaz adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségteljesítéseés

-       a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapjánaz érintett hozzájárulása is.

Az adatkezelés célja

-       a termék hibájának orvoslása,

-       a jótállási/szavatossági kötelezettség teljesítése,

-       a javítási- és karbantartási igény, illetve

-       egyéb szerviztevékenység ellátása.

Kezelt adatok köre:

Számlán és szerviz munkalapon rögzített személyes és kapcsolattartási adatok (név, cím, email cím, telefonszám), időpontfoglalási oldalon megadott személyes adatok. Termék adatai. Hibabejelentés időpontja, értesítésküldések időpontja, javított készülék átvételének időpontja. 

 

Jótállási, szavatossági igények intézése jogszabály alapján

Adatkezelés jogalapja

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapjánaz adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségteljesítése.

Vonatkozó jogszabályok:

-       Ptk. 6:159.§ (Kellékszavatossági jogok) és 6:171. § (Jótállás)

-        az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet

-       a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

-       az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

Jogszabályi előírás alapján kezelt adatok köre, az adat megőrzésének időtartama

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy

az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évigköteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni

Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a) a fogyasztó nevét és címét,

b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

A fent előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

A jegyzőkönyvek kötelező tartalmára vonatkozó jogszabályok előírják a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez –ettől függetlenül az adatkezelés jogalapja maga a jogszabály és nem az érintett hozzájárulása, melyet ebben az esetben önkéntesnek sem lehetne tekinteni. Ugyanakkor azon személyes adatok vonatkozásában, melyekről a jogszabály nem rendelkezik, azonban amelyeknek kezelése az igény teljesítése során szükségszerű (pl. kapcsolattartási adatok) az érintett hozzájárulása képezheti az adatkezelés jogalapját.

Az igény teljesítése érdekében szükségszerűen kezelt egyéb adatok vonatkozásában a jogalap a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapjánaz érintett hozzájárulása. 

 

Adatkezelési al-esetkörök a jótállási, szavatossági igények kezelése során

Hibabejelentés jegyzőkönyvezése

Az iSTYLE az igény bejelentését Készülék átvételi jegyzőkönyvön (szerviz munkalap) rögzíti.

Kezelt adatok:név, cím, telefonszám, emailcím, készülék szériaszáma, típusa, vásárlás dátuma.

Értesítések küldése a javítási folyamatról

A javítási folyamatról az iSTYLE alapesetben több alkalommal küld értesítést a munkalapon és a salesforce.com

rendszerben rögzített emailcímre, legfőképpen: a javítás megkezdéséről, az Apple felé történt megküldésről, az elkészült javításról.

Az elkészült javításról szóló értesítéseket a salesforce.com rendszer automatikusan kiküldi újra, amennyiben a készülék átvétele nem történik meg.

Belépési adatok, jelszavak kezelése

Amennyiben a javításhoz a készülék operációs rendszerébe történő belépés szükséges, az iSTYLE a készülék tulajdonosát kéri fel erre. A javítás elvégzésekor az iSTYLE írásban felhívja a tulajdonos figyelmét arra, hogy a belépési adatokat, jelszavakat változtassa meg. 

Készülék visszaadása

Az iSTYLE az elkészült javítást és a készülék visszaadását Elvégzett javítási jegyzőkönyvön rögzíti, amelynek adattartalma a személyes adatok vonatkozásában megegyezik a szerviz munkalappal.

Elutasított igények kezelése

Az igény elutasítása esetén az iSTYLE jegyzőkönyvet állít ki az elutasításról, valamint – amennyiben a hiba térítés ellenében javítható – árajánlatot ad. E dokumentumok adattartalma a személyes adatok vonatkozásában megegyezik a szerviz munkalappal. Az árajánlat elfogadása esetén az ellenérték számlázása a korábban leírt módon történik. 

 

Apple gyártói jótállás keretében történő ügyintézés

Adatkezelés jogalapja

ARendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelési al-esetkörök és dokumentumok megegyeznek a jótállási, szavatossági igények kezelése során leírtakkal.

 

Egyéb szerviztevékenység (fizetős javítás, karbantartás)

Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése

Az adatkezelési al-esetkörök és dokumentumok megegyeznek a jótállási, szavatossági igények kezelése során leírtakkal.

 

Ügyfélszolgálat és panaszügyintézés adatkezelése

 

Call center

Az adatkezelés rövid leírása

Az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálata valamint az üzenetkezelés kiszervezett szolgáltató (call center)  útján működik. A szolgáltató az iSTYLE adatfeldolgozójóként látja el az ügyfélszolgálati feladatokat, melyhez szükséges mértékben hozzáférést kap az Ügyfél salesforce.com rendszerben levő adataihoz.

Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató

Külön adatvédelmi tájékoztató készült a telefonos ügyfélszolgálat működésével és a hangfelvétel rögzítésével kapcsolatban. A tájékoztató a 32. számú mellékletben olvasható.

Az adatkezelés jogalapja a telefonos ügyfélszolgálat körében

A hang személyes adat, a hang rögzítése és a hangfelvétel pedig adatkezelésnek minősül. Az adatkezelés jogalapja tehát a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ügyfél hozzájárulása. Amennyiben az ügyfél nem kívánja a hangfelvétel rögzítését, úgy ügyét intézheti személyesen az iSTYLE valamelyik üzletében, email útján vagy írásban az Ügyfélszolgálati elérhetőségein. HOZZÁJÁRULÁS TECHNIKAI KIALAKÍTÁS

Az adatkezelés célja: 

-       a beszélgetés alapján az ügyviteli rendszerben rögzített adatok pontosságának, szöveghűségének ellenőrzése,

-       az elhangzott nyilatkozatok bizonyítása,

-       a szerződésszerű teljesítés, az iSTYLE jogszerű eljárásának dokumentálása,

-       jogviták rendezése,

-       a beszélgetés hangnemének vizsgálata panasz esetén,

-       minőségbiztosítási elemzés az ügyfélkezelés színvonalának javítása, az egyedi panaszok/ügyek hatékonyabb megoldása céljából.

Kezelt adatok köre

A telefonos ügyfélszolgálat rögzíti a hívó/hívott ügyfél telefonszámát és magát a beszélgetést, ideértve a beszélgetés során az ügyfél által megadott személyes adatokat is. Mivel a hang maga is személyes adat, a hang rögzítése és a hangfelvétel tárolása is adatkezelésnek minősül. Hívás időpontja.

Egyéb adatok az ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódva, az ügy jellegétől függően: 

- név, születési név,

- lakcím, 

-levelezési cím, e-mail cím,

- telefonszám,

- webáruház használata esetén felhasználónév,

- szállítási és számlázási adatok,

- szerviz munkalap száma,

- bankszámlaszám,

- biztosítással kapcsolatos ügyekben: születési hely, idő.

Az adatkezelés időtartama

A hangfelvételeket 30X ideignapigtárolja a call center.

Az adatkezelés jogalapja az üzenetkezelés (ügyfél emailek, social media üzenetek megválaszolása) körében

Az Ügyfél az iSTYLE-nak küldött emailben, üzenetben önként ad meg személyes adatokat. Az adatkezelés jogalapja tehát a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ügyfél hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: 

Válaszadás az Ügyfél megkeresésére.

Kezelt adatok köre

Az Ügyfél emailcíme, valamint az általa megadott személyes adatok. Egyéb adatok az ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódva, az ügy jellegétől függően. 

Kapcsolódó informatikai rendszerek

A call-center szolgáltató informatikai rendszere. Salesforce.com.

 

Vásárlók Könyve, fogyasztóvédelmi ügyek adatkezelése

Az adatkezelés rövid leírása

A fogyasztók jogosultak panaszbejelentéssel élni. A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

A Vásárlók Könyvébe a fogyasztó közvetlenül beírhatja a panaszát, javaslatát. A szóban, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a vállalkozásnak jegyzőkönyvet kell felvennie a Fgytv. szerinti tartalommal és a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszt 30 napon belül írásban meg kell válaszolni és a választ közölni kell a fogyasztóval. A panaszról felvett jegyzőkönyv, válasz másolati példányát 5 évig meg kell őrizni és be kell mutatni az ellenőrző hatóságoknak. A hatóságok a Vásárlók Könyve bejegyzéseit és a panaszokra írt válaszokat a másodpéldányok alapján 2 évre visszamenőleg vizsgálhatják,

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Kapcsolódó szabályzatok, tájékoztatók

Az iSTYLE üzletekben elhelyezett fogyasztóvédelmi tájékoztató.

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapjaként aRendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségazonosítható. Vonatkozó jogszabály: 

-       a fogyasztói panasztétel vonatkozásában: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi XLV. törvény 17/A.§

-       a Vásárlók Könyve vonatkozásában: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5.§ (4)-(5) bek. és a rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.rendelet 25.§

Az adatkezelés céljaa fogyasztók panasztételi jogának biztosítása, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Név, lakcím. 

További lehetséges adat: telefonszám, emailcím.

Fogyasztó által önként közölt egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama

Panaszról felvett jegyzőkönyv, válasz másolati példány: 5 évig, Vásárlók Könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 évig
Kapcsolódó informatikai rendszerek

A hagyományos vásárlási folyamatban részes informatikai rendszer. 

 

Speciális adatkezelési esetek

 

Vásárlási kedvezmények (oktatási kedvezmény)

Az adatkezelés rövid leírása

Egyes Apple termékekre az iSTYLE oktatási kedvezményt nyújt minden egyetemen vagy főiskolán tanuló, 18. évét betöltött diák, valamint egyetemen vagy főiskolán dolgozók részére.

Az oktatási kedvezmény érvényesítésének feltétele:

Egyetemen vagy főiskolán tanuló, 18. évüket betöltött diákok, valamint egyetemen vagy főiskolán dolgozók részére:

Érvényes, fényképes diákigazolvány vagy érvényes diákigazolvány és fényképes személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) vagy 2 hétnél nem régebbi iskolalátogatási vagy munkáltatói igazolás.

Személyes megjelenés esetén az érintettől írásbeli hozzájárulást kérnek az iSTYLE boltokban és a diákigazolványt és a fényképes személyazonosító igazolványt ez alapján lefénymásolják az arckép kitakarásával.

Webshopból történő vásárlás esetén a vevő tölti fel a diákigazolvány elő- és hátlapját az arckép kitakarásával.

Kapcsolódó szabályzatok, tájékoztatók
http://oktatas.istyle.hu/oktatasi-kedvezmenyek/
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, hozzájáruláson alapuló adatkezelésazonosítható. 

Az adatkezelő nevében végzett adatkezelés célja a speciális vásárlói kört megillető vásárlási kedvezmény (oktatási kedvezmény) biztosítása, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Diákigazolvány és a fényképes személyazonosító igazolvány adatai az arckép kitakarásával.

Kapcsolódó informatikai rendszerek

A hagyományos vásárlási folyamatban részes informatikai rendszer, valamint a diákigazolvány feltöltésére szolgáló informatikai rendszer. 

 

Követelések érvényesítése

Az adatkezelés rövid leírása
Az iSTYLE számára a számlatartozások és egyéb követelések jogi úton történő érvényesítése érdekében megbízási szerződés alapján külső vállalkozások (pl. ügyvédi irodák) végeznek követeléskezelési tevékenységet.
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, illetve nem szerződésen alapuló követelés (pl. kártérítés) esetén aRendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek azonosítható. 

A Ptk. 6:137. § szerint a szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. A 6:138. § alapján szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének követelésére.

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érdekmérlegelési tesztet kell végezni, amelynek eredményéről tájékoztatni kell az érintetteket. A kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet az iSTYLE elvégezte. Az érdekmérlegelési teszt alátámasztja, hogy az iSTYLE jogos érdeke nem jelent aránytalan korlátozást a kötelezett (adós) személyes adatainak védelméhez fűződő jogára. Az iSTYLE erre irányuló kérés esetén tájékoztatás nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

Az adatkezelés céljaa számlatartozások és egyéb követelések jogi úton történő behajtása, amely jogszerű adatkezelési cél.

A megbízott követeléskezelő esetében a konkrét megbízás tartalma alapján dönthető el, hogy adatfeldolgozónak vagy önálló adatkezelőnek minősül.

Kezelt adatok köre

Jellemzően számlaadatok (név, lakcím, vásárlás időpontja), értesítési adatok (telefonszám, emailcím).

Az adatkezelés időtartama

A követelés behajtásához szükséges időtartamig. A jogszabályban meghatározott elévülési idő végéig.

Kapcsolódó informatikai rendszerek

A hagyományos vásárlási folyamatban részes informatikai rendszer.

 

iPhone Green Program

Az adatkezelés rövid leírása

A Program keretében az Ügyfél egy darab, a Program keretében választható, kártyafüggetleniPhone készüléket és az iPhone tartozó iPhone Green szolgáltatáscsomagot megvásárlásával jogosulttá válik a Program részét képező értékvédelmi szolgáltatás igénybevételére és 18 hónapos futamidejű Cetelem áruhitelre.

Ezt követően a Ügyfél a Program szerinti feltételekkel készülékcserére (egy, a Program keretében aktuálisan választható új iPhone készülék megvásárlására) jogosult.

Kapcsolódó szabályzatok, tájékoztatók
http://www.istyle.eu/hu/iphone-green/
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, illetve a szerződés megkötése érdekében az érintett kérésére történő lépésekazonosíthatók. 

Az adatkezelés céljaa készülékvásárlás és csere lebonyolítása a Program keretében, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Név, lakcím, elérhetőségi adatok (telefonszám, emailcím). Vásárlás időpontja. 

A Magyar Cetelem Bank Zrt. által a Programhoz biztosított fogyasztási kölcsön igényléséhez előírt adatok (e tekintetben az iSTYLE adatfeldolgozóként jár el a Cetelemképviseletében.)

Az adatkezelés időtartama

A szerződésből származó követelések elévüléséig.
Kapcsolódó informatikai rendszerek

Deltek Maconomy, Magento, salesforce.com

 

Megbízható Bolt Program

Az adatkezelés rövid leírása

Az iSTYLE a Megbízható BoltProgram tagja. A Megbízható Bolt Program keretében az Ügyfél vásárlói visszajelzést, véleményt küldhet, melyeta Programtovábbíta vásárlás előtt állók részére.

 A Megbízható Bolt Programmal kapcsolatos e-mail címek kezelését az Árukereső.huvégzi az iSTYLE adatfeldolgozójaként[EdL2] .

Kapcsolódó szabályzatok, tájékoztatók
https://www.arukereso.hu
Az adatkezelés jogalapja 

A Rendelet (47) preambulum bekezdése szerint kezelendők, amely alapján „Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthetőA gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6.§ (1)-(3) bek. értelmében, ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, hozzájáruláson alapuló adatkezelésazonosítható.HOZZÁJÁRULÁS, TÁJÉKOZTATÁS? CHECK-BOX, LEIRATKOZÁS

Az adatkezelés céljavásárlói visszajelzések gyűjtésea jobb minőségű szolgáltatás nyújtása érdekében, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Emailcím. Vásárlolt termék megnevezése.

Az adatkezelés időtartama

???
Kapcsolódó informatikai rendszerek

???

 

A kiszolgálási folyamatot támogató adatkezelések

 

Irat- és email adatkezelés

Az adatkezelés rövid leírása

A boltok működése során keletkezett iratok papír alapon és Google Drive mappában OCR technikával szkennelve is megjelennek. A papír alapú iratok egy raktárhelyiségben kerülnek tárolásra. Az elektronikus iratok Google Drive mappában vannak tárolva.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja minden irat esetében attól függ, hogy a benne található személyes adat kezelésének mi a jogalapja. Azaz az iratkezelés esetén önálló, saját adatkezelési jogalap nem azonosítható.

Az adatkezelés céljaa papíralapú illetve elektronikus dokumentumokban megjelenített információk és adatok megőrzése, elérhetővé tétele további felhasználás céljából.

Kezet adatok köre

A papíralapú és elektronikus iratokban megjelenő személyes adatok.

Kapcsolódó informatikai rendszerek

G Suite

 

Szerződésekben megjelölt kapcsolattartói adatok kezelése

Az adatkezelés rövid leírása

Az iSTYLE által a működési körében megkötött szerződések gyakran tartalmaznak kapcsolattartói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a partner, valamint az iSTYLE szerződéses kapcsolatának teljesítésével, fenntartásával kapcsolatos jogos érdeke azonosítható. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érdekmérlegelési tesztet kell végezni, amelynek eredményéről tájékoztatni kell az érintetteket. A kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet az iSTYLE elvégezte. Az érdekmérlegelési teszt alátámasztja, hogy az iSTYLE jogos érdeke nem jelent aránytalan korlátozást a kötelezett (adós)személyes adatainak védelméhez fűződő jogára. Az iSTYLE erre irányuló kérés esetén tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban. 

Az adatkezelés céljaa szerződéses kapcsolat fenntartása, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezet adatok köre

A kapcsolattartónak kijelölt személy neve, emailcíme, telefonszáma.

Kapcsolódó informatikai rendszerek

salesforce.com, Deltek Maconomy

 

Honlap látogatót érintő adatkezelés

 

Cookie

Az adatkezelés rövid leírása

A honlap látogatói tevékenységre vonatkozó információk személyes adatnak minősülnek, amennyiben azok az érintett személlyel összefüggésbe hozhatóak.

Az iSTYLE a weboldalán Google Analytics, valamint saját cookie-kat is használ. 

Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató

Külön adatvédelmi tájékoztató készült az iSTYLE által használt cookie-k működésével kapcsolatban. A tájékoztató a 4. számú mellékletben olvasható. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulásaazonosítható. 

Kezelt adatok köre

Google Analitics cookie-k

Emellett használatra kerül a Facebook pixel cookie, amely a Facebook remarketing eszköztér része, valamint a Hotjar analitikai eszköz is. 

Kapcsolódó informatikai rendszerek

Magento

 

Cookie Name

Default Expiration Time

Description

__utma

2 years from set/update

Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmt

10 minutes

Used to throttle request rate.

__utmb

30 mins from set/update

Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmc

End of browser session

Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

__utmz

6 months from set/update

Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iSTYLE, mint adatfeldolgozó

 

A Rendelet alapján „adatfeldolgozó”az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Az iSTYLE adatfeldolgozóként látja el a következő tevékenységeket:

-       biztosításközvetítés az Aegon Biztosító részére,

-       Cetelem áruhitel közvetítés,

-       szerviztevékenység ellátása az „Apple 1 éves gyártói jótállás” keretében

-       adatmentési szolgáltatás a szerviztevékenység körében,

-       belépési adatok kezelése a szerviztevékenység körében.

 

Részletvétel

Az adatfeldolgozás  rövid leírása

Az iSTYLE a Magyar Cetelem Bank Zrt. (a továbbiakban: Cetelem) hitelközvetítője (függő ügynök), a Cetelem informatikai rendszerében kell az adatokat rögzíteni. 

Adatkezelő: Magyar Cetelem Bank Zrt.

Adatfeldolgozó: iSTYLE, mint hitelközvetítő (függő ügynök) 

Kezelt adatok köre

A Cetelem által a fogyasztási kölcsön igényléséhez előírt adatok.

Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató

http://www.istyle.eu/hu/reszletfizetes

Kapcsolódó informatikai rendszerek

Cetelem adatrögzítésre szolgáló informatikai rendszere.

 

Biztosítás

Az adatfeldolgozás rövid leírása

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Aegon) biztosítási függő ügynökének minősül az iSTYLE. Az iSTYLE-nál terméket vásárló ügyfél Társbiztosítottként az Aegon-nal kötött Elektronikus berendezések csoportos biztosítása keretmegállapodás alapján megkötött biztosítási szerződéshez az Adatközlő aláírásával önként csatlakozik. Az adatközlő lapot az iSTYLE informatikai rendszere hozza létre, amit az ügyfélnek alá kell írnia. 

Az iSTYLE feladata: 

-       tájékoztatók átadása Társbiztosított részére – A29 Nyilatkozat aláíratása a Társbiztosítottal

-       Adatközlő kitöltése, aláíratása a Társbiztosítottal)

-       Excel formátumban napi riport küldése az Aegon részére a megkötött biztosításokról. 

A kárrendezés a Europe Assistance Kft-n keresztül történik, aki független biztosításközvetítő és asszisztencia szolgáltató .

Adatkezelő: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.(a továbbiakban: Aegon)

Adatfeldolgozó: iSTYLE, mint biztosítási függő ügynök 

Kezelt adatok köre

Az Aegon által az Adatközlőn igényelt adatok (társbiztosított neve, címe, születési helye és ideje, kapcsolatfelvételi adatok: emailcím, telefonszám).

Napi adatszolgáltatás vagyontárgyankénti bontásban (társbiztosított neve, címe, telefonszáma, biztosított vagyontárgy adatai, biztosítás adatai, számlaszám, számlakiállítás napja)

Kapcsolódó szabályzatok, szerződések, tájékoztatók

http://www.istyle.eu/hu/biztositas

Kapcsolódó informatikai rendszerek

Deltek Maconomy, SAP BusinessObjects

 

Szerviztevékenység ellátása az „Apple 1 éves gyártói jótállás” keretében

Az adatfeldolgozás rövid leírása

AziSTYLE az Apple szerződéses szervizpartnereként az Apple nevében végzi az „Apple 1 éves gyártói jótállás” körébe tartozótermék szervizelést.

Adatkezelő: Apple Distribution International, Holyhill Industrial Estate, Holyhill, Cork, T23 YK84, Írország (a továbbiakban: Apple)

Adatfeldolgozó: iSTYLE mint szervizszolgáltató

Kezelt adatok köre

Számlán és szerviz munkalapon rögzített személyes és kapcsolattartási adatok (név, cím, email cím, telefonszám), időpontfoglalási oldalon megadott személyes adatok. Termék adatai. Hibabejelentés időpontja, értesítésküldések időpontja, javított készülék átvételének időpontja. 

Az adatkezelési al-esetkörök és dokumentumok megegyeznek a jótállási, szavatossági igények kezelése során leírtakkal.

Kapcsolódó szabályzatok, szerződések, tájékoztatók

https://www.apple.com/legal/warranty/products/hungary-universal-warranty.html
Kapcsolódó informatikai rendszerek

salesforce.com

 

Adatmentési szolgáltatás

Az adatfeldolgozás rövid leírása

Az adatmentési szolgáltatás keretében az Ügyfél arra kéri meg az iSTYLE-t, hogy a készülékén található adatokat egy új készülékre másolja át a számára. 

Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató

A Készülék átvételi jegyzőkönyvben (szerviz munkalapon) található. Az iSTYLE a javításra átvett eszközön tárolt, ideiglenesen a birtokába kerülő személyes adatokat a művelet során nem ismeri meg, nem használja fel és nem továbbítja. Az iSTYLE gondoskodik az adatmentési szolgáltatással érintett adatok biztonságáról.

Kezelt adatok köre

Az ügyfél készülékén található adatok.

Kapcsolódó informatikai rendszerek

Az adatmentés és más készükére való áthelyezés folyamata, technikai háttere jelenleg kialakítás alatt áll.

 

Belépési adatok kezelése

Az adatfeldolgozás rövid leírása

Amennyiben az iSTYLE szerviztevékenységet végez, szükséges lehet az is, hogy az Ügyfél készülékére a szerviz tevékenységet végző személy be tudjon lépni, amelyhez az Ügyfél belépési adatai szükségesek. Az iSTYLE az ideiglenesen a birtokába kerülő belépési adatokat nem rögzíti, nem használja fel és nem továbbítja. 

A szolgáltatással kapcsolatban az iSTYLE felhívja az Ügyfelet arra, hogy belépési adatait a szervizelést követően haladéktalanul változtassa meg. 

Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató

A Készülék átvételi jegyzőkönyvben (szerviz munkalapon) található.

Kezelt adatok köre

Az ügyfél készülékének belépési adatai (felhasználónév, jelszó).

Kapcsolódó informatikai rendszerek

salesforce.com

 

 

Adatfeldolgozó igénybevétele az iSTYLE részéről

 

Tevékenysége végzése során az iSTYLE, mint adatkezelő egyes esetekben adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók a részükre az iSTYLE által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a Rendelettel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

,és erről nyilatkozatot tesznek az iSTYLE részére

 

Az iSTYLE adatfeldolgozóinak listáját, az általuk végzett tevékenységetaz54. számú melléklettartalmazza.

tárhelyszolgáltató, informatikai szolgáltatások üzemeltetői, felhőalapú szolgáltatást nyújtók, csomagolást végző logisztikai szolgáltató, csomagküldést végző futárcég, ügyfélszolgálat (call center) szolgáltató, iPhone Green Programhoz kapcsolódóan call center szolgáltató, a cookie-k vonatkozásában a Google Inc, stb

 

A megbízott követeléskezelő esetében a konkrét megbízás tartalma alapján dönthető el, hogy adatfeldolgozónak vagy önálló adatkezelőnek minősül.

 

Az iSTYLE adatfeldolgozói számára az Adatfeldolgozói Szerződések alapján, az ott megjelölt módon adja át a szükséges adatokat. Az iSTYLE adatfeldolgozói az Európai Unióban rendelkeznek tevékenységi hellyel.

 

Adattovábbítás

 

Az iSTYLE az Apple Distribution International, Holyhill Industrial Estate, Holyhill, Cork, T23 YK84, Írország (a továbbiakban: Apple)hivatalosan szerződött partnere szerviztevékenység ellátására. Az Apple előírásai miatt a szerviztevékenység során adatokat kell átadnia az ügyfelekről, így az Apple pl. szervizügyfélelégedettségi kérdőívet küldhet az ügyfélnek a javítást követően. Az iSTYLE, mint az írországi Apple hivatalosan szerződött szervizpartnere,az Apple felé teljesítendő bejelentések, az Apple-el folytatott kommunikáció során a Rendelet értelmében adattovábbítást végez. 

Az Apple adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatása itt érhető el: https://www.apple.com/legal/privacy/

https://www.apple.com/legal/privacy/hu/

 

Az iStyle, mint a Midis Group cégcsoport tagja, controllingés belső ellenőrzési célokra adatokat továbbít az Európai Unión kívül. Ha a személyes adatokat az Európai Unión kívül, úgynevezett harmadik országoknak továbbítják, a cégcsoport biztosítja a Rendelet által megkövetelt, az EU-ban előírt védelmet, és megfelel a Rendeletszemélyes adatok továbbításával kapcsolatos rendelkezéseinek.

 

2018. július 1. napjától az iSTYLE mint számlakibocsátó köteles a számlázó programból a kiállítást követően azonnal továbbítani a számlaadatokat az állami adó- és vámhatóság részére, amennyiben az áthárított ÁFA meghaladja a 100 000 forintot.

Az adatszolgáltatása számlának, számlával egy tekintet alá eső okiratnak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) szerinti valamennyi kötelező adatára kiterjed és XML formátumban, interneten keresztül teljesítendő.

 (Vonatkozó jogszabály:  a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról szóló ....../2018. (.......) NGM rendelet)

 

Az érintettek jogai

 

A Rendelet szóhasználata szerint az „érintett”az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módonazonosítható a rá vonatkozó információ, személyes adat alapján. 

Az iSTYLE adatkezelése tekintetében az Ügyfelet, amennyiben „érintett”, az alábbiakban ismertetett jogok illetik meg.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy a jogérvényesítésre irányuló kérelem teljesítése előtt az iSTYLE-nak kötelessége azonosítani a kérelem benyújtóját (a felhasználói profilhoz tartozó login és jelszó használat alapesetben elegendő lehet az azonosításhoz).

Ha az iSTYLE-nak megalapozott kétségei vannak kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Tájékoztatás kérés

 

Az Ügyfelet megilleti a jog, hogy a személyes adatai kezelésére, valamint a jogai érvényesítésére vonatkozóan tájékoztatást kapjon. Amennyiben ilyen igénye van, kérjük forduljon írásban (emailben) az iSTYLE Ügyfélszolgálathoz.

Az iSTYLE a kért információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján, írásban fogja megadni. 

Az iSTYLE a kérelem teljesítését megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy nem áll módjában az Ügyfelet azonosítani.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogya tájékoztatás kéréshez való jog a törvényi előírás alapján kezelt adatokra nem terjed ki.

 

Hozzáférési jog

 

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az iSTYLE-tól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

a)     az adatkezelés céljai,

b)     az érintett személyes adatok kategóriái,

c)      azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,

d)     adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

e)     az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

f)      a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

g)     ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,

h)     a automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. 

 

A hozzáférési jog biztosításának gyakorlata az iSTYLE-nál 

Az Ügyfél ezirányú kérésére az iSTYLE rendelkezésére bocsátja az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, vagy ha a személyes adatok kezelése elektronikus úton valósul meg, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten másként kéri.

Az iSTYLE az Ügyfél kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül válaszol, és amennyiben bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt.

A személyes adatok másolata iránti kérelem teljesítése alapesetben díjmentesen történik. Az iSTYLE az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel az egynél több példányszámban igényelt másolatokért, illetve abban az esetben, ha az adatigénylés Ügyfél által igényelt módjánál egyszerűbb, gyorsabb, költséghatékonyabb mód is elérhető lenne.

 

Helyesbítéshez való jog

 

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az iSTYLE indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ügyfélre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az adatkezelés célját figyelembe véve, Ügyfél jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.  A kiegészítés az Ügyfél által tett kiegészítő nyilatkozat útján történhet. 

 

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az iSTYLE indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat, az iSTYLE pedig köteles arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az Ügyfél a Rendelet vonatkozó rendelkezése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert az közvetlen üzletszerzés érdekében történt (ideértve a profilalkotást is);

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az iSTYLE-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az iSTYLE nem köteles törölni az adatokat, amennyiben az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:

a) az alapjogok gyakorlása céljából (a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából);

b) kötelező adatkezelés esetén (a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából);

d) közérdekből (pl. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést); vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törléshez való jog nem járhat különösen az Ügyfélre vonatkozó olyan személyes adatok törlésével, amelyeket az Ügyfél valamely szerződés teljesítése céljából bocsátott rendelkezésre, ha és ameddig a szóban forgó személyes adatokra szükség van az adott szerződés teljesítéséhez.

A törléshez való jog továbbá nem alkalmazható olyan esetben, amikor az adatkezelés időtartamát jogszabály határozza meg, pl. számla esetében, mivel a számlát a jogszabályi előírások alapján 8 évig meg kell őrizni.

 

Ha az iSTYLE nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Ügyfél kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. A kivételi szabályok ebben az esetben is érvényesek.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az iSTYLE korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az iSTYLE ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

b) az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az iSTYLE-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az Ügyfél a Rendelet vonatkozó rendelkezése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az iSTYLE mint adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az az Ügyfél jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az iSTYLE az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet (akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták).

 

Adatok hordozhatóságához való jog

 

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó, az Ügyfél által az iSTYLE rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az iSTYLE akadályozná, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződéses jogalapon alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Ügyfél jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy az adathordozhatóság joga tehát a fenti együttes feltételek fennállása esetén gyakorolható (tehát ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul ÉS az adatkezelés automatizált módon történik). Az adathordozhatósághoz való jog tehát pl.  a törvényi előírás alapján kezelt adatokra nem terjed ki.

A 29. cikk alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport (WP29) iránymutatása értelmében, mivel az adathordozhatóság joga csak az automatizált módon történő adatkezelésekre alkalmazható, így a papír alapú adatkezelésre nem vonatkozik.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az iSTYLE jogos érdekén alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben az iSTYLE a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik).

Ha az Ügyfél tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

A jogok gyakorlásának módja 

 

 Az iSTYLE indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az iSTYLE a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfélet. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve ha az Ügyfél azt másként kéri.

Ha az iSTYLE nem tesz intézkedéseket az Ügyfél kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Ügyfél panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az iSTYLE a tájékoztatáshoz való jog alapján igényelt információkat és az egyes jogok gyakorlásával összefüggő tájékoztatást és intézkedést alapesetben díjmentesen biztosítja. Ha azonban az Ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az iSTYLE, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)

észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b)

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az iSTYLE terheli.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Ügyfél jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Ügyfél jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Ügyfelet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, az Ügyfél hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 

Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozó esetleges panaszávalaNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (röviden: NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.huhonlap: https://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ügyfél választása szerint - az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

 

Adatbiztonsági intézkedések

 

 Az iSTYLEannak érdekében, hogy biztosítani tudja az Ügyféllel kapcsolatos adatokvédelmét (különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen), ésszerű védelmi eljárásokat foganatosít. 

Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ügyfél személyes adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ügyfél információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni.

 Az Ügyfél információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

-  jelszavas védelem vagy kódolás használatával, és

-  az információkhoz való hozzáférés korlátozásáva (pl. csak azon munkavállalóink férhetnek hozzá az adathoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges) és arendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozva illetéktelen személyek hálózati hozzáférését,

-  naplózással; 

-  a szerveren tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá,

-  az adatvesztés elkerülése érdekében biztonsági mentés készítésével.

Az adatok és információk megóvásában az Ügyfél is segíthet azzal, ha a webáruház regisztrációhoz/bejelentkezéshez használt jelszavát rendszeresen megváltoztatja, továbbá gondoskodik arról, hogy jelszava ne legyen hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

Szolgáltatásaink egyes esetekben hivatkozhatnak harmadik felek webhelyeire és szolgáltatásaira, melyek ellenőrzésünkön kívül állnak. Ezen webhelyek és egyéb szolgáltatások által gyűjtött adatok biztonságáért és védelméért az iSTYLEnemvállal felelősséget. E tekintetben javasoljuk, hogy Ügyfeleink mindig olvassák el azon webhelyek és szolgáltatások adatvédelmi tájékoztatóit, amelyeket használni kívánnak.

Felhívjük Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során az Ügyfél harmadik fél adatát adta meg, úgy együttműködünk az eljáró hatóságokkal a jogsértő személyének megállapítása céljából.

 

Gyermekek védelme

 

AziSTYLE Szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos adatok és információk rendelkezésre bocsátásával az Ügyfél kijelenti, hogy cselekvőképessége az érintett adatok és információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben az Ügyfél az adatok és információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jogilag „cselekvőképtelennek” vagy „korlátozottan cselekvőképesnek” minősül, és önálló nyilatkozatra ezzel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult, az Ügyfél köteles a jogszabályban megnevezett harmadik személy (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban megszerezni. Ezzel összefüggésben az Ügyfél köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására, az iSTYLE-t ezzel összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli.

A jognyilatkozatok érvényességének, így a kiskorúak adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás érvényességének szabályozását a Ptk. és a Rendelet tartalmazza. A Ptk. 2:13.§ és 2:14.§ (1) bekezdése értelmében “cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be. A 14 éven aluli kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében a törvényes képviselője járhat el.” A Ptk. 2:11.§ és 2:12. § (1) bekezdése szerint “Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.”A személyes adat hozzájáruláson alapuló kezelése körében a Rendelet szerint “a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.”

Amennyiben észleljük, hogy az iSTYLESzolgáltatásait nyilvánvalóan„cselekvőképtelennek”minősülő személy, így különösen szülői illetve gondviselői engedély nélkül eljáró 16. életévét be nem töltött gyermek kívánja igénybe venni, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely a gyermek által került a birtokunkba, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra.

Kérjük Ügyfeleinket, közöljék velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalják, hogy részünkre gyermek bocsátott rendelkezésre önmagáról személyes adatot, információt a szülője vagy gondviselője engedélye nélkül. Szülők és gondviselők számára javasoljuk, hogy tanítsák meg gyermekeiknek (különösen az internet használata során) személyes adataik biztonságos és felelős kezelését.

 

Az adatkezelési tájékoztató hatálybalépése, későbbi módosítása

 

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálybalépésének napja: 2018. május 25. 

 

AziSTYLEfenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül - a módosítás közzétételét követő hatállyal - módosítsa, frissítse. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa a jelen weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat, frissítéseket. Igény esetén -  kérésére - e-mailben is megküldjük Önnek a mindenkor hatályos tájékoztatót.


 [EdL1]ne legyen melléklet

 [EdL2]adatfeldolgozói listára felvenni!