iSTYLE Call center
Adatvédelmi tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálatának működésével és a hangfelvételek rögzítésével kapcsolatban
1. Tájékoztatás az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálatáról
1.1. Az iStyle Hungary Kft. (a továbbiakban: iSTYLE) az ügyfelek tájékoztatása, egyes szolgáltatások telefonon keresztül történő igénybevétele, továbbá az ügyfelek esetleges panaszainak bejelentése céljából biztosítja a telefonon történő ügyintézés lehetőségét. A telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a következő ügyek intézhetők:
- általános információkérés az iSTYLE által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban,
- információkérés az iSTYLE üzleteivel és webáruházával kapcsolatban,
- információkérés akciókkal kapcsolatban,
- az iSTYLE egyes szolgáltatásainak (pl. termékmegrendelés, termék félretétele, fizetési és szállítási módok) igénybevétele,
- információkérés termékmegrendeléssel, félretett termékkel, házhozszállítással kapcsolatban,
- információkérés szervizszolgáltatással kapcsolatban (ideértve a folymatban levő ügyben történő érdeklődést is)
- panaszkezelés,
1.2. A telefonos ügyfélszolgálat (ún. call center) működtetése nem jogszabályi kötelezettsége az iSTYLE-nak. A panaszügyintézés történhet személyesen bármelyik iSTYLE üzletben http://www.istyle.eu/hu/kapcsolat, VAGY az iSTYLE Ügyfélszolgálatánál, írásban az iSTYLE Ügyfélszolgálatának címzett levélben, illetve elektronikusan az iSTYLE Ügyfélszolgálatának címzett email útján.
1.3. Az iSTYLE adatai: cégnév: iStyle Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: iStyle Hungary Kft.) székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7. C. ép. Fszt. telefonszám: +36-1-428-8000 email címek: bolt@istyle.hu (vásárlással, termékkel kapcsolatos ügyintézés), szerviz@istyle.hu (szervizzel kapcsolatos ügyintézés) honlap:https://www.istyle.eu/hu/ ügyfélszolgálat: 1138 Budapest, Váci út 178. (Duna Plaza, földszint)  ügyfélszolgálat email címek: bolt@istyle.hu, szerviz@istyle.hu
2. Személyes adatok kezelése az Infotv. alapján
2.1. Személyes adat az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3.§ 2. pontja értelmében: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Személyes adat a hang is. A hang rögzítése és a hangfelvétel adatkezelésnek minősül.
2.2. Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
2.3. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
2.4. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
2.5. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
2.6. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
2.7. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
2.8. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
3. Az iSTYLE mint adatkezelő által a telefonos ügyfélszolgálat (call center) működtetése során kezelt adatok
3.1. A jelen tájékoztató rögzíti, hogy az iSTYLE a telefonos ügyfélszolgálat működése során – mint adatkezelő - milyen adatokat kezel és ezen adatokkal kapcsolatban a Hívónak milyen jogai vannak. Adat vagy információ az iSTYLE rendelkezésére bocsátása, a jelen tájékoztató megismeréséhez és az abban foglaltak elfogadásához kötött. A jelen tájékoztató megtalálható a www.istyle.eu/hu/callcenter weboldalon is.
3.2. A telefonos ügyfélszolgálattal felhívható úgy is, hogy semmilyen személyes adat nem kerül megadásra. Az intézni kívánt ügy jellegétől függően azonban az iSTYLE kérhet az ügyintézéssel kapcsolatos adatokat, amelyek az Infotv.3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Előfordulhat személyes adatnak minősülő információ önkéntes megadása is. Az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálata az intézni kívánt ügyhöz szükséges adatok megadását kérheti. Az Infotv. 3.§ 3. pontja szerinti különleges adatok megadása szolgáltatásaink igénybevételéhez nem szükséges, ilyen adatokat az iSTYLE nem kér.
3.3. A telefonos ügyfélszolgálat igénybevétele során kért adatok köre (a konkrét adatok az ügy jellegétől függnek):
- név, születési név,
- születési hely és idő
- lakcím (irányítószám, ország, város, utca, házszám),
- levelezési cím, e-mail cím,
- telefonszám,
- szállítási és számlázási adatok,
- szerviz munkalap száma,
- bankszámla adatok,
- termék egyedi azonosítója (szériaszáma),
- áruhitel közvetítéssel kapcsolatos adatok,
- lízingszerződéssel kapcsolatos adatok. A hívások fontosabb adatai az iSTYLE ügyviteli rendszerében rögzítésre kerülnek.
3.4. A telefonos ügyfélszolgálat működtetése során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban az iSTYLE, mint adatkezelő az Infotv. rendelkezései szerint jár el.
3.5. A telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet az iSTYLE szerződéses partnereként a Sykes Közép-Európa Kft. látja el, mint adatfeldolgozó. A Sykes Közép-Európa Kft. adatai: cégnév: Sykes Közép-Európa Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: Sykes Közép-Európa Kft.) székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119. 2. em. adószám: 12537886 telefonszám: +36-1-382-1131 email cím: HUBUD-OP-FINANCE@sykes.com honlap: www.sykes.com
3.6. Az iSTYLE, mint adatkezelő nem felel azért, ha az Sykes Közép-Európa Kft. saját céljára végez adatkezelést vagy adatfeldolgozást, vagy bármilyen egyéb módon megsérti az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést. Az Sykes Közép-Európa Kft. által végzett adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az Sykes Közép-Európa Kft. -t terheli.
4. Tájékoztatás a hangfelvételek rögzítésével kapcsolatban
4.1. A telefonos ügyfélszolgálat hívása esetén rögzítjük a hívó telefonszámát és magát a beszélgetést, ideértve a beszélgetés során megadott személyes adatokat is.
4.2. Mivel a hang maga is személyes adat, a hang rögzítése és a hangfelvétel tárolása adatkezelésnek minősül.
4.3. Az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálata esetében a telefonbeszélgetések rögzítését nem írja kötelezően elő jogszabály. A telefonbeszélgetés rögzítésének jogalapja a Hívó hozzájárulása. A beszélgetés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul.
4.4. Az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálata a következő célokból rögzíti a beszélgetések hanganyagát:
- a beszélgetés alapján az ügyvitei rendszerben rögzített adatok adatok pontosságának, szöveghűségének ellenőrzéséhez,
- az elhangzott nyilatkozatok bizonyítása érdekében,
- a szerződésszerű teljesítés, az iSTYLE jogszerű eljárásának dokumentálása érdekében,
- jogviták rendezéséhez,
- a beszélgetés hangnemének vizsgálatához panasz esetén.
4.4. A hozzájárulás megadásának szükségszerű előfeltétele a tájékoztatás az ügyfélszolgálat munkatársával folytatott beszélgetés rögzítéséről. Ennek elmaradása esetén a beszélgetés hanganyaga jogszerűen nem rögzíthető.
4.5. Az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálata technilailag úgy épül fel, hogy egy hangfelvétel közli, hogy a telefonbeszélgetések rögzítésre kerülnek. Ezt követően a telefonkészülék gombjának megnyomásával kerül kifejezésre, hogy az előzetes tájékoztatás alapján megértésre került, hogy az ügyintézővel folytatott beszélgetés rögzítésre kerül és ehhez a Hívó hozzájárul. Amennyiben a hangfelvétel rögzítése nem elfogadható, az ügy intézhető személyesen az iSTYLE valamelyik üzletében, vagy írásban az 1.3. pontban megadott elérhetőségeken.
4.6. A beszélgetés rögzítése esetén a Hívó jogosult megismerni (visszahallgatni) a beszélgetésről készült felvételt, illetve a felvételről másolatot kérhet az iSTYLE Ügyfélszolgálatától.
5. Tájékoztatás az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, módjáról és időtartamáról
5.1. Az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálata által végzett adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja alapján a Hívó önkéntes, határozott, félreérthehetlen hozzájárulása, mely megfelelő tájékoztatáson alapul.
5.2. Az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálatának adatkezelése az iSTYLE által nyújtott szolgáltatásokhoz, illetve az ahhoz kapcsolódó ügyintézésekhez, eljárásokhoz kapcsolódik. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adott adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.
5.3. A kezelt adatokat elsődlegesen az iStyle Hungary Kft. munkatársai jogosultak megismerni a Hívó részére nyújtandó szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértékben.
5.4. Az adatokat harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a megrendelés teljesítéséhez (pl. a webáruházból történő megrendelés kiszállítása) alvállalkozó bevonása szükséges. Ebben az esetben a Hívó a jelen tájékoztatás tudomásul vételével beleegyezik abba, hogy szerződéses alvállalkozónknak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat átadjuk. A szállítást végző alvállalkozót minden esetben a szerződésben szabályozott feltételek kötik atekintetben, hogy a Hívó adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel és azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult. A szállító alvállalkozó Kft. adatai:
cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.)
székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
telefonszám: +36-1-802-0265
email cím: info@gls-hungary.com
honlap: https://gls-group.eu/HU/hu/home
5.5. A megadott személyes adatok kezelése az adatok törléséig tart. A kezelt adatok 5 év után kerülnek törlésre, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb időtartamot ír elő az adat tárolására. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer 12 hónapig tárolja.
6. A kezelt adatok védelme
6.1. Az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálata által kezelt személyes adatok védelmét biztosítjuk a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés vagy véletlen megsemmisülés, és sérülés ellen, a következő védelmi eljárások útján:
- redundáns adattárolón történő tárolással,
- jelszavas védelem vagy kódolás használatával, ahol ez alkalmazható; és
- az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (pl. csak azon munkavállalóink férhetnek hozzá az adathoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges). Tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy a Hívó személyes adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére a Hívó információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni.
6.2. Szolgáltatásaink egyes esetekben hivatkozhatnak harmadik felek webhelyeire és szolgáltatásaira, melyek ellenőrzésünkön kívül állnak. Ezen webhelyek és egyéb szolgáltatások által gyűjtött adatok biztonságáért és védelméért az iStyle Hungary Kft. nem vállal felelősséget. E tekintetben azon webhelyek és szolgáltatások adatvédelmi tájékoztatói mérvadóak.
6.3. Felhívjük szíves figyelmét, hogy amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során Ön harmadik fél adatát adta meg, úgy együttműködünk az eljáró hatóságokkal a jogsértő személyének megállapítása céljából.
6. A kezelt adatok védelme
6.1. Az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálata által kezelt személyes adatok védelmét biztosítjuk a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés vagy véletlen megsemmisülés, és sérülés ellen, a következő védelmi eljárások útján:
- redundáns adattárolón történő tárolással,
- jelszavas védelem vagy kódolás használatával, ahol ez alkalmazható; és
- az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (pl. csak azon munkavállalóink férhetnek hozzá az adathoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges). Tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy a Hívó személyes adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére a Hívó információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni.
6.2. Szolgáltatásaink egyes esetekben hivatkozhatnak harmadik felek webhelyeire és szolgáltatásaira, melyek ellenőrzésünkön kívül állnak. Ezen webhelyek és egyéb szolgáltatások által gyűjtött adatok biztonságáért és védelméért az iStyle Hungary Kft. nem vállal felelősséget. E tekintetben azon webhelyek és szolgáltatások adatvédelmi tájékoztatói mérvadóak.
6.3. Felhívjük szíves figyelmét, hogy amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során Ön harmadik fél adatát adta meg, úgy együttműködünk az eljáró hatóságokkal a jogsértő személyének megállapítása céljából.
7. Tájékoztatás a kezelt adatokról a Hívó kérelmére, helyesbítés, töröltetés és zárolás
7.1. Az Infotv. 14.§ értelmében a Hívó kérelmezheti az iSTYLE-nál mint adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését, valamint
- személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
7.1. Kérelemre - a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül - tájékoztatást adunk a Hívó általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá
- az Ön személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás akkor ingyenes, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az ISTYLE adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel kérjük forduljon az iSTYLE Ügyfélszolgálatához. Ha a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
7.3. A kezelt személyes adatot törölni kell, ha:
- kezelése jogellenes,
- a Hívó ezt kéri,
- az adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
- azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
7.4. Törlés helyett zároljuk az adatot, ha a Hívó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Hívó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely az adat törlését kizárta.
7.5. A módosításokat, illetve az adatok törlését a kérelem kézhezvételét követően, legfeljebb azonban 25 napon belül végrehajtjuk.
7.6. A helyesbítésről, zárolásról, törlésről értesítést küldünk, kivéve, ha az értesítés mellőzése az adatkezelés céljára tekintettel a Hívó jogos érdekét nem sérti.
7.7. A Hívó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
- törvényben meghatározott egyéb esetben. Az ISTYLE mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.
7.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozó esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (röviden: NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik
8. Értelmező rendelkezések az Infotv. alapján
Amennyiben valamely, a jelen tájékoztatásban foglalt adatvédelemmel kapcsolatos kifejezés pontos vagy részletesebb tartalmát kívánja megismeri, tájékoztatjuk, hogy ezen alapfogalmak az Infotv. értelemző rendelkezései között, a 3. § ban találhatóak meg.
9. A jelen Adatvédelmi tájékoztató 2017. szeptember 1. napjától hatályos visszavonásig, vagy módosításig.
10. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által az ISTYLE részére kiadott Adatvédelmi nyilvántartási azonosító szám: NAIH-55252/2012.
11. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a Hívó készít hangfelvételt az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálatával folytatott beszélgetésről, ezzel a Hívó adatkezelővé válik és az Infotv-ben foglalt kötelezettségek terhelik!