Adatkezelési Tájékoztató

Az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálatának működésével és
a hangfelvételek rögzítésével kapcsolatban

1. Tájékoztatás az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálatáról

A jelen tájékoztató rögzíti, hogy az iSTYLE Hungary Kft. (a továbbiakban: iSTYLE) a telefonos ügyfélszolgálat működése során - mint adatkezelő - milyen adatokat kezel és ezen adatokkal kapcsolatban az Ügyfélnek milyen jogai vannak.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy adatot vagy információt kizárólag abban az esetben bocsássanak az iSTYLE rendelkezésére, ha a jelen tájékoztatót megismerték és az abban foglaltakat elfogadták. Amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglaltaknál többet kívánnak megtudni az iSTYLE adatkezelésével kapcsolatban, úgy kérjük olvassák el az iSTYLE mindenkori Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat (https://istyle.hu/adatkezelesi-tajekoztato).

Az iSTYLE kiskereskedelmi és szerviztevékenységével, az általa nyújtott szolgáltásokkal kapcsolatban az Ügyfelek tájékoztatása, egyes szolgáltatások telefonon keresztül történő igénybevétele, továbbá az Ügyfelek esetleges panaszainak bejelentése céljából biztosítja a telefonon történő ügyintézés lehetőségét. A telefonos ügyfélszolgálaton keresztül Ügyfeleink többek között a következő ügyeket intézhetik:

 • általános információkérés az iSTYLE által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban,
 • információkérés az iSTYLE üzleteivel és webáruházával kapcsolatban,
 • információkérés akciókkal kapcsolatban,
 • az iSTYLE egyes szolgáltatásainak (pl. termékmegrendelés, termék félretétele, házhozszállítás) igénybevétele,
 • információkérés termékmegrendeléssel, félretett termékkel, házhozszállítással kapcsolatban,
 • információkérés termékszervizzel kapcsolatban (ideértve a folymatban levő ügyben történő érdeklődést is)
 • panaszkezelés.

Az iSTYLE a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) értelmében nem minősül közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásnak, így tevékenységével kapcsolatban a telefonos ügyfélszolgálat (ún. call center) működtetése nem jogszabályi kötelezettség.

2. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatai

A telefonos ügyfélszolgálat működtetése során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban az iSTYLE, mint adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: Rendelet, GDPR) rendelkezései szerint jár el.

Az iSTYLE adatai:

Cégnév: iSTYLE Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: iSTYLE Hungary Kft.)
Székhely: 1033 Budapest, Ángel Sanz Bríz út 13. D. épület.
Cégjegyzékszám: 01-09-861222 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám: 13552813-2-41
E-mail cím: bolt@istyle.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
E-mail cím:: bolt@istyle.hu
Telefonszám: +36 1 428 8000
Honlap: https://www.istyle.hu

A telefonos ügyfélszolgálati tevékenységéhez az iSTYLE szerződéses partnereként a Comnica Kft. nyújt távközlési és hangrögzítési valamint adattárolási szolgáltatást mint adatfeldolgozó.

A Comnica Kft. adatai:

Cégnév: Comnica Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: Comnica Kft.)
Székhely: 1119 Budapest, Mohai út 38.
Comnica Kft e-mail címe: info@comnica.com
Honlap: https://comnica.hu/

Az iSTYLE, mint adatkezelő nem felel azért, ha a Comnica Kft. saját céljára végez adatkezelést, vagy bármilyen egyéb módon megsérti az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést. A Comnica Kft. által végzett adatkezeléssel kapcsolatos felelősség a Comnica Kft -t terheli.

3. A hangfelvételek rögzítésével megvalósuló adatkezelés célja

A telefonos ügyfélszolgálat működése körében az adatkezelés célja az Ügyfél tájékoztatása, adott esetben ügyének megoldása. A hangfelvétel útján megvalósuló adatkezelés célja:

 • a beszélgetés alapján az ügyviteli rendszerben rögzített adatok pontosságának, szöveghűségének ellenőrzése,
 • az elhangzott nyilatkozatok bizonyítása,
 • a szerződésszerű teljesítés, az iSTYLE jogszerű eljárásának dokumentálása,
 • jogviták rendezése,
 • a beszélgetés hangnemének vizsgálata panasz esetén.

4. Az iSTYLE, mint adatkezelő által a telefonos ügyfélszolgálat működtetése során kezelt adatok

Az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálatánál történő ügyintézés során az intézni kívánt ügy jellegétől függően kérnünk kell az Ügyféllel kapcsolatos adatokat, amelyek személyes adatoknak minősülnek. Az ügyfélszolgálat az Ügyfél által intézni kívánt ügyhöz szükséges adatok megadását kéri. Előfordulhat az is, hogy az Ügyfél önkéntesen bocsájt rendelkezésünkre személyes adatnak minősülő információkat. A Rendelet szerinti különleges adatok megadása szolgáltatásaink igénybevételéhez nem szükséges, ilyen adatokat nem kérünk. A telefonos ügyfélszolgálat igénybevétele során kezelt személyes adat típusok köre az ügy jellegétől függően lehet:

 • hang,
 • név,
 • lakcím,
 • szállítási és számlázási cím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • vásárlással összefüggő ügyben a vásárlással kapcsolatos adatok (vásárlás időpontja, számlaszám, stb.)
 • szállítási és számlázási adatok,
 • szerviz munkalap száma,
 • biztosításközvetítéssel összefüggésben: születési hely, idő, a biztosítással kapcsolatos adatok,
 • áruhitel közvetítéssel összefüggésben az ezzel kapcsolatos adatok,
 • az Ügyfél által önként megadott egyéb személyes adatok.

5. Az adatkezelés jogalapja

A hang személyes adat, a hang rögzítése és a hangfelvétel pedig adatkezelésnek minősül. Az iSTYLE az Ügyfél hozzájárulása alapján rögzítheti az Ügyfél hangját és kezelheti a hangfelvételt. Az adatkezelés jogalapja tehát a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ügyfél hozzájárulása. A hozzájárulás megadásának előfeltétele a tájékoztatás a beszélgetés rögzítéséről. Ezzel a tájékoztatással az iSTYLE lehetőségét teremt arra, hogy az Ügyfél eldönthesse, hozzájárul-e ahhoz, hogy a lefolytatott beszélgetésről hangfelvétel készüljön. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja a hangfelvétel rögzítését, úgy az ügy intézhető személyesen az iSTYLE valamelyik üzletében, vagy írásban, email útján a 2. pontban megadott elérhetőségeken.

A telefonos ügyfélszolgálat hívása esetén hangfelvételen rögzítjük az Ügyfél telefonszámát és magát a beszélgetést, ideértve a beszélgetés során az Ügyfél által megadott személyes adatokat is.

A telefonos ügyfélszolgálaton történő termékmegrendelést az iSTYLE a belső ügyviteli rendszerében is rögzíti. A megrendeléssel és az iSTYLE szolgálatásainak igénybevételével összefüggő adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, illetve a szerződés megkötése érdekében az érintett kérésére történő lépések.

Panaszkezelés esetén az adatkezelés jogalapja továbbá az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és az Fgytv. 17/A. § alapján. Az iSTYLE kiskereskedelmi és szerviztevékenységével kapcsolatos panaszügyintézés történhet személyesen bármelyik iSTYLE üzletben, illetve írásban vagy elektronikusan az iSTYLE Ügyfélszolgálatának címzett levél vagy email útján is.

6. Tájékoztatás a hangfelvételek rögzítésével kapcsolatban

Az iSTYLE a hangfelvétel készítéséről és a jelen Tájékoztató elérhetőségéről (https://istyle.hu/call-center-adatkezelesi-tajekoztato) az Ügyfelet a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja a hangfelvétel rögzítését, úgy kérjük, hogy ügyét intézze személyesen az iSTYLE valamelyik üzletében, vagy írásban, email útján a 2. pontban megadott elérhetőségeken! A beszélgetés rögzítése esetén az Ügyfél jogosult megismerni (visszahallgatni) a beszélgetésről készült felvételt, illetve a felvételről másolatot kérni az iSTYLE Ügyfélszolgálatától.

7. A hangfelvételek adatkezelésének időtartama

A telefonos ügyfélszolgálat által rögzített hangfelvételek megőrzésének időtartama a hangfelvétel rögzítésétől számítva 1 év, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb időtartamot ír elő.

8. A hangfelvételek tárolásának helye

A hangfelvételek az adatfeldolgozó Comnica Kft. szerverén kerülnek tárolásra.

9. Adatbiztonság

Az Ügyféllel folytatott beszélgetés és az elhangzott információk biztonságát a következő eszközökkel védjük:

 • jelszavas védelem vagy kódolás használatával, és
 • az információkhoz való hozzáférés korlátozásáva (pl. csak azon munkavállalóink férhetnek hozzá az adathoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges) és a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozva illetéktelen személyek hálózati hozzáférését,
 • naplózással;
 • a szerveren tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá,
 • az adatvesztés elkerülése érdekében biztonsági mentés készítésével.

10. Az ügyfél jogai a hangfelvételekkel kapcsolatban

Az Ügyfélnek lehetősége van a rögzített hangfelvételt meghallgatni, továbbá arról másolatot kérni.

Az Ügyfél kérelmezheti az iSTYLE-tól mint adatkezelőtől az alábbiakat: (i) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, (ii) személyes adatainak helyesbítését, (iii) személyes adatainak törlését vagy korlátozását (a kötelező adatkezelés kivételével), (iv) egyes esetekben joga van adathordozhatósághoz, (v) tiltakozhat adatai kezelés ellen.

Az Ügyfélnek az adatkezeléssel kapcsolatban a Rendelet szerint érvényesíthető jogairól, a joggyakorlás módjáról az iSTYLE mindenkori Adatkezelési Tájékoztatójában https://istyle.hu/adatkezelesi-tajekoztato található részletes tájékoztatás. Az alábbiakban a jelen Tájékoztató az általános szabályoktól eltérő rendelkezéseket rögzíti:

 • A helyesbítéshez való jog nem érvényesíthető – fogalmilag kizárt – a rögzített hangfelvételek vonatkozásában.
 • Az Ügyfél, ha jogai gyakorlása érdekében szüksége van a felvételre, kérelmezheti, hogy az iSTYLE a felvételt az adatkezelési időtartam elteltével ne törölje. A kérelem teljesítéséhez a jogos érdek igazolása szükséges. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A joggyakorlás módja

Alapesetben az Ügyfél erre irányuló kérelmére az iSTYLE köteles az Ügyfél kérelemének benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül, közérthető formában, írásban megadni a tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az iSTYLE írásban közli az Ügyféllel az intézkedés elmaradásának okait.

Jogorvoslat

Jogainak megsértése esetén az Ügyfél a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóságnál (röviden: NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu) panasszal élhet, továbbá bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ügyfél választása szerint - az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy amennyiben esetleg az Ügyfél készít hangfelvételt az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálatával folytatott beszélgetésről, ezzel az Ügyfél is adatkezelővé válik és a Rendeletben foglalt kötelezettségek terhelik!

11. Értelmező rendelkezések a rendelet alapján

Amennyiben valamely, a jelen Tájékoztatásban foglalt, adatkezeléssel kapcsolatos kifejezés pontos vagy részletesebb tartalmát kívánja megismeri, tájékoztatjuk, hogy ezen alapfogalmak a Rendelet értelemző rendelkezései között, a 4. cikk „Fogalommeghatározások” cím alatt találhatóak meg.

12. Az adatkezelési tájékoztató hatálybalépése, későbbi módosítása

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálybalépésének napja: 2020. október 1.

Az iSTYLE fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül - a módosítás közzétételét követő hatállyal - módosítsa, frissítse. A Tájékoztató mindenkori tartalma a hatályos jogi szabályozásokkal összhangban frissítésre kerül.