Adatkezelési Tájékoztató

Az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálatának működésével és
a hangfelvételek rögzítésével kapcsolatban

1. Tájékoztatás az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálatáról

A jelen tájékoztató rögzíti, hogy az iSTYLE Hungary Kft. (a továbbiakban: iSTYLE) a telefonos ügyfélszolgálat működése során - mint adatkezelő - milyen adatokat kezel és ezen adatokkal kapcsolatban az Ügyfélnek milyen jogai vannak.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy adatot vagy információt kizárólag abban az esetben bocsássanak az iSTYLE rendelkezésére, ha a jelen tájékoztatót megismerték és az abban foglaltakat elfogadták. Amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltaknál többet kívánnak megtudni az iSTYLE adatkezelésével kapcsolatban, úgy kérjük olvassák el az iSTYLE mindenkori Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat (https://istyle.hu/adatkezelesi-tajekoztato).

Az iSTYLE kiskereskedelmi és szerviztevékenységével, az általa nyújtott szolgáltásokkal kapcsolatban az ügyfelek tájékoztatása, egyes szolgáltatások telefonon keresztül történő igénybevétele, továbbá az ügyfelek esetleges panaszainak bejelentése céljából biztosítja a telefonon történő ügyintézés lehetőségét. A telefonos ügyfélszolgálaton keresztül Ügyfeleink többek között a következő ügyeket intézhetik:

 • általános információkérés az iSTYLE által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban,
 • információkérés az iSTYLE üzleteivel és webáruházával kapcsolatban,
 • információkérés akciókkal kapcsolatban,
 • az iSTYLE egyes szolgáltatásainak (pl. termékmegrendelés, termék félretétele, házhozszállítás) igénybevétele,
 • információkérés termékmegrendeléssel, félretett termékkel, házhozszállítással kapcsolatban,
 • információkérés termékszervizzel kapcsolatban (ideértve a folymatban levő ügyben történő érdeklődést is)
 • panaszkezelés.

Az iSTYLE kiskereskedelmi és szerviztevékenységével kapcsolatos telefonos ügyfélszolgálat (ún. call center) működtetése nem jogszabályi kötelezettsége az iSTYLE-nak. A panaszügyintézés történhet személyesen bármelyik iSTYLE üzletben, illetve írásban vagy elektronikusan az iSTYLE Ügyfélszolgálatának címzett levél vagy email útján.

2. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatai

A telefonos ügyfélszolgálat működtetése során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban az iSTYLE, mint adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései szerint jár el.

Az iSTYLE adatai:

Cégnév: iSTYLE Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: iSTYLE Hungary Kft.)
Székhely: 1033 Budapest, Ángel Sanz Bríz út 13. D. épület.
Cégjegyzékszám: 01-09-861222 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám: 13552813-2-41
Telefonszám: +36 1 428 8000
E-mail cím: bolt@istyle.hu
Honlap: https://www.istyle.hu

Ügyfélszolgálat valamennyi iSTYLE üzletben működik:
1061 Budapest, Andrássy út 36. (iSTYLE Andrássy út 36.)
1062 Budapest, Váci út 1-3. (iSTYLE Westend)
1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. (iSTYLE Mammut)
1106 Budapest, Kerepesi út 61. (iSTYLE Árkád)
1082 Budapest, Futó utca 37-45. (iSTYLE Corvin Plaza)

Ügyfélszolgálat e-mail cím: bolt@istyle.hu

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 428 8000

A telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet az iSTYLE szerződéses partnereként a UNITED CALL CENTERS Kft. látja el, mint adatfeldolgozó.

A UNITED CALL CENTERS Kft. adatai:

Cégnév: UNITED CALL CENTERS Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: UNITED CALL CENTERS Kft.)
Székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.
Telefonszám: +36 46 757 775
Honlap: https://unitedcallcenters.hu/

Az iSTYLE, mint adatkezelő nem felel azért, ha a UNITED CALL CENTERS Kft. saját céljára végez adatkezelést, vagy bármilyen egyéb módon megsérti az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést. A UNITED CALL CENTERS Kft. által végzett adatkezeléssel kapcsolatos felelősség a UNITED CALL CENTERS Kft-t terheli.

3. Az iSTYLE, mint adatkezelő által a telefonos ügyfélszolgálat (call center) működtetése során kezelt adatok

A hang személyes adat, a hang rögzítése és a hangfelvétel pedig adatkezelésnek minősül. Az iSTYLE az Ügyfél hozzájárulása alapján rögzítheti az Ügyfél hangját és kezelheti a hangfelvételt. Az adatkezelés jogalapja tehát a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ügyfél hozzájárulása.

Az Ügyfél igénye szerint kapcsolatba léphet a telefonos ügyfélszolgálattal úgy is, hogy semmilyen személyes adatot nem ad meg a részünkre. Az intézni kívánt ügy jellegétől függően azonban kérnünk kell az Ügyféllel kapcsolatos adatokat, amelyek személyes adatoknak minősülnek. Előfordulhat az is, hogy az Ügyfél önkéntesen bocsájt rendelkezésünkre személyes adatnak minősülő információkat. Az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálata az Ügyfél által intézni kívánt ügyhöz szükséges adatok megadását kéri. A Rendelet szerinti különleges adatok megadása szolgáltatásaink igénybevételéhez nem szükséges, ilyen adatokat nem kérünk.

A telefonos ügyfélszolgálat igénybevétele során kezelt személyes adat típusok köre az ügy jellegétől függően lehet:

 • hang,
 • név, születési név,
 • lakcím,
 • levelezési cím, e-mail cím,
 • telefonszám,
 • webáruház használata esetén felhasználónév,
 • szállítási és számlázási adatok,
 • szerviz munkalap száma,
 • bankszámlaszám,
 • ügyfél által önként megadott egyéb személyes adatok,
 • biztosítással kapcsolatos ügyekben: születési hely, idő.

A beszélgetés során megadott személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ügyfél hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

 • a beszélgetés alapján az ügyviteli rendszerben rögzített adatok pontosságának, szöveghűségének ellenőrzése,
 • az elhangzott nyilatkozatok bizonyítása,
 • a szerződésszerű teljesítés, az iSTYLE jogszerű eljárásának dokumentálása,
 • jogviták rendezése,
 • a beszélgetés hangnemének vizsgálata panasz esetén

4. Tájékoztatás a hangfelvételek rögzítésével kapcsolatban

A telefonos ügyfélszolgálat hívása esetén rögzítjük az Ügyfél telefonszámát és magát a beszélgetést, ideértve a beszélgetés során az Ügyfél által megadott személyes adatokat is.

Bejövő hívásnál az Ügyfél előzetes tájékoztatása az IVR-en keresztül történik. Az Ügyféllel egy gépi hang közli, hogy a telefonbeszélgetések rögzítésre kerülnek. A tájékoztatás kiterjed arra, hogy rögzítésre kerül az Ügyfél telefonszáma és maga a beszélgetés, ideértve a beszélgetés során az Ügyfél által megadott személyes adatokat is. Az Ügyfél ezt követően a telefonkészülék gombjának megnyomásával fejezi ki, hogy az előzetes tájékoztatás alapján megértette, hogy az ügyintézővel folytatott beszélgetés rögzítésre fog kerülni és az Ügyfél ehhez hozzájárul.

Kimenő hívás esetén az Adatfeldolgozó köteles az Ügyféllel az adatkezelés megkezdése előtt közölni, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul és beszélgetés kizárólag az Ügyfél egyértelmű szóbeli hozzájárulása alapján folytatható és kerülhet rögzítésre.

Amennyiben az Ügyfél nem kívánja a hangfelvétel rögzítését, úgy kérjük, hogy ügyét intézze személyesen az iSTYLE valamelyik üzletében, vagy írásban, email útján a 2. pontban megadott elérhetőségeken.

A beszélgetés rögzítése esetén az Ügyfél jogosult megismerni (visszahallgatni) a beszélgetésről készült felvételt, illetve a felvételről másolatot kérni az iSTYLE Ügyfélszolgálatától.

5. A hangfelvételek adatkezelésének időtartama

A telefonos ügyfélszolgálat által rögzített hangfelvételek megőrzésének időtartama a rögzítéstől számítva 6 hónap.

6. A hangfelvételek tárolásának helye

A hangfelvételek az adatfeldolgozó UNITED CALL CENTERS Kft. szerverén kerülnek tárolásra.

7. Az ügyfél jogai a hangfelvételekkel kapcsolatban

Hozzáférési jog

Az Ügyfélnek lehetősége van a rögzített hangfelvételt meghallgatni, továbbá arról másolatot kérni.

Helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való jog nem érvényesíthető – fogalmilag kizárt – a rögzített hangfelvételek vonatkozásában.

Törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ügyfél, ha jogai gyakorlása érdekében szüksége van a felvételre, kérelmezheti, hogy az iSTYLE a felvételt az 5 év elteltével ne törölje. A kérelem teljesítéséhez a jogos érdek igazolása szükséges. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A joggyakorlás módja

Alapesetben az Ügyfél erre irányuló kérelmére az iSTYLE köteles az Ügyfél kérelemének benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül, közérthető formában, írásban megadni a tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az iSTYLE írásban közli az Ügyféllel az intézkedés elmaradásának okait.

Az Ügyfélnek az adtkezeléssel kapcsolatban a Rendelet szerint érvényesíthető jogairól, a joggyakorlás módjáról az iSTYLE mindenkori Adatkezelési Tájékoztatójában https://istyle.hu/adatkezelesi-tajekoztato található részletes tájékoztatás. A jelen tájékoztató az általános szabályoktól eltérő rendelkezéseket rögzíti.

Jogorvoslat

Jogainak megsértése esetén az érintett a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóságnál (röviden: NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu) panasszal élhet, továbbá bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ügyfél választása szerint - az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy amennyiben esetleg az Ügyfél készít hangfelvételt az iSTYLE telefonos ügyfélszolgálatával folytatott beszélgetésről, ezzel az Ügyfél is adatkezelővé válik és a Rendeletben foglalt kötelezettségek terhelik!

8. Értelmező rendelkezések a rendelet alapján

Amennyiben valamely, a jelen tájékoztatásban foglalt adatvédelemmel kapcsolatos kifejezés pontos vagy részletesebb tartalmát kívánja megismeri, tájékoztatjuk, hogy ezen alapfogalmak a Rendelet értelemző rendelkezései között, a 4. cikk „Fogalommeghatározások” cím alatt találhatóak meg.

9. Az adatkezelési tájékoztató hatálybalépése, későbbi módosítása

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálybalépésének napja: 2020. április 1.

Az iSTYLE fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül - a módosítás közzétételét követő hatállyal - módosítsa, frissítse. A tájékoztató mindenkori tartalma az hatályos jogi szabályozásokkal összhangban frissítésre kerül.