Adatkezelési Tájékoztató

Az adatkezelő megnevezése

Az iSTYLE Hungary Kft. (a továbbiakban: iSTYLE) Apple termékek és kiegészítőik kereskedelmi forgalmazásával, valamint szervizelésével foglakozó gazdasági társaság. Az iSTYLE üzletein kívül webáruházat is üzemeltet (https://www.istyle.hu).

Cégnév: iSTYLE Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: iSTYLE Hungary Kft.)
Székhely: 1033 Budapest, Ángel Sanz Bríz út 13. D. épület.
Cégjegyzékszám: 01-09-861222 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám: 13552813-2-44
Telefonszám: +36 1 428 8000
E-mail cím: bolt@istyle.hu
Honlap: https://www.istyle.hu

Ügyfélszolgálat valamennyi iSTYLE üzletben működik:
1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. (iSTYLE Mammut)
1061 Budapest, Andrássy út 36. (iSTYLE Andrássy út 36.)
1062 Budapest, Váci út 1-3. (iSTYLE Westend)
1082 Budapest, Futó utca 37-45. (iSTYLE Corvin Plaza)
1106 Budapest, Kerepesi út 61. (iSTYLE Árkád)
1115 Budapest, Etele út 68. (iSTYLE Etele)
4024 Debrecen, Csapó utca 30. (iSTYLE Debrecen)
9027 Győr, Budai út 1. (iSTYLE Győr)
6724 Szeged, Londoni krt. 3. (iSTYLE Szeged)

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel a bolt@istyle.hu e-mail címen fordulhat az iSTYLE ügyfélszolgálatához.

Az iSTYLE által végzett adatkezelés

Az alábbiakban tájékoztatjuk Ügyfeleinket az iSTYLE kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeihez (a továbbiakban: Szolgáltatások) kapcsolódóan kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - a személyes adat továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás tartalmazza azt is, hogy az iSTYLE hogyan védi ezen adatokat, információkat.

Az iSTYLE elhivatott a tekintetben, hogy adatkezelési folyamatai megfeleljenek az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése érdekében szíves tudomására hozzuk, hogy a Rendelet alapján:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy (…), amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Az adatkezelés lehetséges jogalapja

A Rendelet alapján a személyes adat kezelése akkor jogszerű, ha az alábbi jogalapok legalább egyike teljesül:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul,
 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, megkötéséhez szükséges,
 • az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 • az adatkezelés létfontosságú érdek (pl. élet védelme) miatt szükséges,
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
 • az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelő közhatalmi feladata végrehajtásához szükséges (ez az iSTYLE esetében nem releváns).

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Amennyiben az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy az Ügyfél nem tudja az iSTYLE adott szolgáltatását igénybe venni.

Az iSTYLE, mint adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatokért kizárólag az ügyfél felel.

A jogos érdek jogalap alkalmazásának feltétele, hogy az adatkezelő védeni kívánt jogos érdeke arányban álljon a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával. Ennek megállapítása céljából előzetesen érdekmérlegelési teszt elvégzése szükséges. Az érdekmérlegelési teszt során az iSTYLE mint adatkezelő:

 • azonosítja az érdekmérlegelés teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,
 • megállapítja az érintettnek az érdekmérlegelési teszt alapját képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, jogait,
 • elvégzi az érintett jogos érdekeinek és az adatkezelő jogos érdekeinek vizsgálatát és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.

Az egyes adatkezelések bemutatása (cél, jogalap, időtartam1, kezelt adatok köre)

Bolti látogatót érintő adatkezelések

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek kategóriái, Kezelt adatok köre Adattárolás időtartama
Kamerás megfigyelés2 Magánterület védelme, vagyonvédelem, jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, a vásárlók és a munkavállalók életének és testi épségének védelme, panaszbejelentések, minőségi kifogások kivizsgálása Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogos érdek Érintettek: Látogatók és munkavállalók
Kezelt adatok: A boltok látogatóinak és alkalmazottainak képmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai
Rögzítéstől számítva 30 nap

Bolti vásárlót érintő adatkezelések

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek kategóriái, Kezelt adatok köre Adattárolás időtartama
Vásárlás, megrendelés, követeléskezelési (behajtási) tevékenység (fizetési felszólítás, peres, nemperes eljárás, végrehajtási és felszámolási eljárás) Az adásvételi szerződés megkötése, teljesítése és a szerződésen alapuló lejárt, nem teljesített követelések behajtása Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, illetve a szerződés megkötése érdekében az érintett kérésére történő lépések
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján az adatkezelő jogszerű követelésének megtérülésére vonatkozó jogos érdek
Érintettek: Vásárlók
Kezelt adatok: Okmányadatok: személyi igazolvány / útlevél / vezetői engedély és a lakcímkártya száma
Személyazonosító adatok: Vásárló neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme
Értesítési adatok (telefonszám, e-mail cím).
Vásárlás időpontja. Fizetés módja. Szállítás időpontja. Szállítási cím. A termékvásárlást kiegészítő BBox Baleseti szolgáltatási csomag megvásárlása esetén a Business Box Szolgáltató Kft. által a szolgáltatási szerződés megkötéséhez igényelt adatok.3 Részletfizetés esetén: a Magyar Cetelem Bank Zrt. vagy az OTP Bank Nyrt. által a fogyasztási kölcsön igényléséhez előírt adatok.4
A szerződésből származó követelések elévüléséig
Számlázás Gazdasági esemény (termékértékesítés) alátámasztása, tanúsítása Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség.5 Érintettek: Vásárlók
Kezelt adatok: név, lakcím, vásárlás időpontja.
A Számviteli tv. alapján 8 évig
Csomagolás, szállítás Az adásvételi szerződés teljesítése (a termék átadása), a webshopon történő megrendelés esetén a távollevők között kötött szerződés teljesítése. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szerződés teljesítése Érintettek: Vásárlók
Kezelt adatok: név, szállítási cím, elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím). Szállítás időpontja.
Az Ügyfél által közölt egyéb adatok.
A szerződésből származó követelések elévüléséig

Weboldalon keresztüli vásárlót érintő adatkezelés

A webáruházban történő vásárlás a részletvétel és a biztosításkötés lehetősége, valamint a számlázás és a csomagolás, szállítás tekintetében csak az adatkezelés formáját tekintve különbözik az üzlethelyiségben történő vásárlástól.

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek kategóriái, Kezelt adatok köre Adattárolás időtartama
Weboldalon történő regisztráció A regisztráló személy számára felhasználói fiók létrehozása a webáruházban való vásárlás folyamatának későbbi egyszerűsítése érdekében Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Érintettek: Regisztráló személyek
Kezelt adatok: név, e-mail cím, belépési jelszó, IP cím, regisztráció időpontja.
A hozzájárulás visszavonásáig, személyes fiók adatainak törléséig
Vásárlás a webáruházban6 A távollevők között kötött szerződés megkötése és teljesítése A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése Érintettek: Vásárlók
Kezelt adatok: Számlázási és szállítási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím). Vásárlás időpontja.
A termékvásárlást kiegészítő BBox Baleseti szolgáltatási csomag megvásárlása esetén a Business Box Szolgáltató Kft. által a szolgáltatási szerződés megkötéséhez igényelt adatok.7 Részletfizetés esetén: a Magyar Cetelem Bank Zrt. vagy az OTP Bank Nyrt. által a fogyasztási kölcsön igényléséhez előírt adatok.8
A szerződésből származó követelések elévüléséig
14 napos elállási/felmondási jog gyakorlása A jogszabályban biztosított elállási/felmondási jog gyakorlása A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség.9 Érintettek: Vásárlók
Kezelt adatok: szerződéskötés időpontja, név, lakcím, bankszámlaszám (akkor töltendő ki, ha nem online bankkártyás fizetés módot választott).
Az elállási dokumentum a számlával együtt kerül tárolásra

Marketing tevékenység

Az iSTYLE az Ügyfél előzetes hozzájárulása alapján küld Hírlevelet. Hozzájárulás esetén az iSTYLE a feliratkozók (az „iSTYLE Family tagok”) számára rendszeresen direkt marketing üzeneteket, reklám tartalmú Hírleveleket küld.

Az adatok forrása maga az Ügyfél, vagy olyan harmadik személy, akitől az iSTYLE ingyenesen vagy ellenérték fejében, szerződés alapján személyes adatokat vesz át abból a célból, hogy az átvett adatokat direkt marketing célra felhasználhassa. Csak olyan adatokat veszünk át, ahol az érintett - pl. egy nyereményjáték során - egyértelműen hozzájárult a részünkre történő, marketing célú adattovábbításhoz és ahhoz, hogy a megadott adatai alapján részére az iSTYLE marketing anyagokat (reklámot és hírlevelet) küldjön.

Fennálló ügyfélviszony esetén (pl. ha az Ügyfél már vásárolt az iSTYLE-nál, vagy igénybevett valamilyen iSTYLE szolgáltatást) az iSTYLE jogos érdeke alapján küldhetünk hasonló termékről, szolgáltatásról hirdetést, kedvezményekről szóló tájékoztatást, kupont.

Általános tartalmú Hírleveleinken kívül, annak érdekében, hogy lehetőség szerint az Ügyfél érdeklődésére leginkább számot tartó híreket és az Ügyfélhez legjobban illő ajánlatokat küldjünk, törekszünk személyre szabott Hírleveleket alkotni. Amennyiben az Ügyfél a személyre szabott hírlevélküldés érdekében önkéntesen megad számunkra profiladatokat, úgy lehetőségünk van egyedi akciókat, ajánlatokat küldeni a korábban vásárolt termékeik, a megadott vásárlási preferenciák vagy az Ügyfél által önként megadott egyéb profiladatok alapján.

Profilalkotásnak minősül a természetes személyekre vonatkozó személyes jellemzők bármilyen automatizált személyes adatok kezelése keretében történő kiértékelése, különösen az érintett személyes preferenciáira vagy érdeklődési körökre, tartózkodási helyére vagy mozgására vonatkozó jellemzők elemzése és előrejelzése.

A személyre szabott ajánlatok küldése érdekében történő profilalkotás következménye egy olyan Hírlevél, amely a lehető legkevesebb érdektelen információt tartalmazza az Ügyfél számára, és amelyben az őt leginkább érdeklő termékek megvásárlásához kap naprakész tájékoztatást, ideértve a különleges ajánlatokat is az akcióinkról.

Az iSTYLE a marketingtevékenysége során az Ügyfélre vonatkozóan gyűjtött adatokat kizárólag arra használja fel, hogy milyen termékajánlót jelenítsen meg az adott Ügyfél számára. Az iSTYLE nem hoz létre marketingcélból egyéni felhasználói profilt, a profilalkotás csak csoportok létrehozása (pl. „új iPhone vásárlók”, vagy „termékcsere iránt érdeklődést mutató ügyfelek”) szintjén történik.

Természetesen Ügyfeleink dönthetnek úgy is, hogy személyes adataik kezelését a megrendeléseik teljesítésére, és az általános tartalmú Hírlevelekre korlátozzák, ebben az esetben további adatokat részünkre nem adnak meg.

Az iSTYLE marketingtevékenysége nem „kizárólag automatizált” döntéshozatal útján valósul meg.

A Hírlevelek útján küldött direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) üzenetekkel, a személyre szabott reklámokkal kapcsolatban az Ügyfél bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen közölheti velünk, ha a továbbiakban nem kíván ilyen jellegű értesítéseket kapni, letilthatja az ilyen jellegű további megkereséseket.

Minden esetben, amikor az Ügyfél marketing tartalmú üzenetet kap tőlünk emailben, úgy emlékeztetni fogjuk arra, hogy bármikor lehetősége van leiratkozni a marketing anyagok küldéséről, amit az emailek alján feltüntetett „Leiratkozás”-ra kattintva azonnal meg is tehet.

A Hűségprogramba való feliratkozás az iSTYLE üzletekben történő regisztrációs folyamat során, „double opt-in” módon történik, vagyis a feliratkozást követően a Hűségprogramban részt venni kívánó Ügyfél megerősítést kérő emailt kap. Azoknak, akik erre nem reagáltak, az iSTYLE jogos érdeke alapján még küldünk ki megerősítést kérő emailt.

Ha az Ügyfél tiltakozik a személyes adatai marketing tevékenység érdekében történő kezelése ellen és letiltja az ilyen jellegű további megkereséseket, személyes adatait az iSTYLE a továbbiakban ilyen célból nem kezeli.

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek kategóriái, Kezelt adatok köre Adattárolás időtartama
Hírlevél, direkt marketing Tájékoztatás az aktualitásokról, információk és kereskedelmi ajánlatok eljuttatása az érdeklődők felé, marketinganyagok küldése, személyre szabott reklámajánlatok eljuttatása A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás10 Érintettek: Érdeklődök
Kezelt adatok: név, e-mail cím, feliratkozás / leiratkozás időpontja, IP cím, hírlevelek megnyitásának adatai

A személyre szabott reklámajánlatokhoz: korábbi vásárlások adatai (pl. vásárolt termék típusa, értéke, vásárlás időpontja), önként megadott egyéb profiladatok
A hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig)
Direkt marketing fennálló ügyfélviszony esetén Hasonló termékről, szolgáltatásról hirdetés, kedvezményekről szóló tájékoztatás, kupon eljuttatása A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja és a Rendelet preambulumának (47) bekezdése alapján az iSTYLE jogos érdeke Érintettek: Vásárlók, iSTYLE szolgáltatást igénybe vevő Ügyfelek
Kezelt adatok: név, e-mail cím, korábbi vásárlások és/vagy a webáruházban történt böngészések adatai, feliratkozás / leiratkozás időpontja, IP cím
Leiratkozásig
Hűségprogram Vásárlói kedvezmény biztosítása a visszatérő vásárlók részére, a vásárlói elégedettség növelése, visszatérő vásárlók számának növelése A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás
A feliratkozás megerősítése érdekében küldött emailek esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja és a Rendelet preambulumának (47) bekezdése alapján az iSTYLE jogos érdeke
Érintettek: Visszatérő vásárlók.
Kezelt adatok: név, e-mail cím, kártyaszám, vásárlások időpontja, feliratkozás megerősítésének időpontja
A hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig)

Szerviztevékenység11 adatkezelési esetei

Az iSTYLE az Apple Distribution International, Holyhill Industrial Estate, Holyhill, Cork, T23 YK84, Írország (a továbbiakban: Apple) hivatalosan szerződött partnere szerviztevékenység ellátására.
A szerviztevékenység jogi alapja sokrétű lehet:

 • Apple gyártói jótállási időn belüli szerviz (az Apple-el szerviztevékenység ellátására kötött szerződés értelmében ebben az esetben az iSTYLE az Apple adatfeldolgozójaként jár el),
 • kellékszavatossági igény érvényesítése (jogszabályon alapul),
 • kötelező jótállási időn belüli szerviz (jogszabályon alapul),
 • jótállási/szavatossági időszakon túli, vásárlói önköltséges javítás (szerződésen alapul, ami a javítás megrendelésekor jön létre),
 • garancián és jótállási tárgykörön kívüli, vásárlói önköltséges javítás vagy karbantartás (szerződésen alapul, ami a szolgáltatás megrendelésekor jön létre).
 • készülékbiztosítás és/vagy kiterjesztett jótállás biztosítás keretében történő javítás

A szerviz az Ügyféllel több módon kerülhet kapcsolatba:

 • az Ügyfél a meghibásodott terméket beviszi az iSTYLE-hoz, vagy időpontot foglal interneten, vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül illetve bejelentheti a káreseményt a biztosító megbízottjánál.

A szerviztevékenység minden esetben azonos annyiban, hogy az iSTYLE munkalapot vesz fel az Ügyfél igényéről és ezt rögzíti a salesforce.com rendszerében.

Ha hiba állapítható meg, akkor a szerviz a hibát orvosolja, és a hibakezeléssel kapcsolatban adatot küld az Apple felé.

Ha a hiba orvoslása indokolja, akkor belépési adatra lehet szükség a készülékre, valamint a tartalmának biztonságos átmásolására is szükség lehet egy új készülékre.

Adatkezelési al-esetkörök a jótállási, szavatossági igények kezelése során

Hibabejelentés jegyzőkönyvezése

Az iSTYLE az igény bejelentését Készülék átvételi jegyzőkönyvön (szerviz munkalap) rögzíti.

Értesítések küldése a javítási folyamatról

A javítási folyamatról az iSTYLE alapesetben több alkalommal küld értesítést a munkalapon és a salesforce.com rendszerben rögzített e-mail címre, legfőképpen: a javítás megkezdéséről, az Apple felé történt megküldésről, az elkészült javításról.

Az elkészült javításról szóló értesítéseket a salesforce.com rendszer automatikusan kiküldi újra, amennyiben a készülék átvétele nem történik meg.

Belépési adatok, jelszavak kezelése

Amennyiben a javításhoz a készülék operációs rendszerébe történő belépés szükséges, az iSTYLE a készülék tulajdonosát kéri fel erre. A javítás elvégzésekor az iSTYLE írásban felhívja a tulajdonos figyelmét arra, hogy a belépési adatokat, jelszavakat változtassa meg.

Készülék visszaadása

Az iSTYLE az elkészült javítást és a készülék visszaadását Elvégzett javítási jegyzőkönyvön rögzíti, amelynek adattartalma a személyes adatok vonatkozásában megegyezik a szerviz munkalappal.

Elutasított igények kezelése

Az igény elutasítása esetén az iSTYLE jegyzőkönyvet állít ki az elutasításról, valamint – amennyiben a hiba térítés ellenében javítható – árajánlatot ad. E dokumentumok adattartalma a személyes adatok vonatkozásában megegyezik a szerviz munkalappal. Az árajánlat elfogadása esetén az ellenérték számlázása a korábban leírt módon történik.

Egyéb szerviztevékenység (fizetős javítás, karbantartás)

Az adatkezelési al-esetkörök és dokumentumok megegyeznek a jótállási, szavatossági igények kezelése során leírtakkal.

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek kategóriái, Kezelt adatok köre Adattárolás időtartama
Jótállási, szavatossági igények intézése jogszabály alapján Jótállás, szavatossági kötelezettség teljesítése A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség12 a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása13 Érintettek: Fogyasztók
Kezelt adatok: számlán és szerviz munkalapon rögzített személyes és kapcsolattartási adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám), időpontfoglalási oldalon megadott személyes adatok. Termék adatai. Hibabejelentés időpontja, értesítésküldések időpontja, javított készülék átvételének időpontja.
3 év, illetve a igény elévüléséig, max. 5 év
Egyéb szerviztevékenység Javítási, karbantartási igény, illetve egyéb szerviztevékenység ellátása. A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése Érintettek: Fogyasztók
Kezelt adatok: számlán és szerviz munkalapon rögzített személyes és kapcsolattartási adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám), időpontfoglalási oldalon megadott személyes adatok.
Termék adatai.
Hibabejelentés időpontja, értesítésküldések időpontja, javított készülék átvételének időpontja.
A szerződésből származó követelések elévüléséig, max. 5 év

Ügyfélszolgálat és panaszügyintézés adatkezelése

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek kategóriái, Kezelt adatok köre Adattárolás időtartama
Vásárlók Könyve, fogyasztóvédelmi ügyek adatkezelése A fogyasztók panasztételi jogának biztosítása Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 14 Érintettek: Fogyasztók
Kezelt adatok: név, lakcím, panasz előterjesztés időpontja.
Panaszról felvett jegyzőkönyv, válasz másolati példány: 5 évig, vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 évig
Ügyfélszolgálati ügyintézés chatbot-on keresztül Tájékoztatás (pl. iSTYLE üzletekkel, termékekkel, termékkészlettel, rendelés státuszával, fizetéssel / számlázással, szervizzel, időpontfoglalással, jótállással / szavatossággal, cserével / javítással, elállással terméktámogatással, biztosítással, kedvezményekkel, akciókkal, törzsvásárlói programokkal, készülékbeszámítással) kapcsolatban
Reklám, Hirdetés, marketing küldés
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás Érintettek: Érdeklődők
Kezelt adatok: Chatbot által generált user ID
Facebook felületen: Facebook név, alkalmazás felé generált egyedi belső azonosító, belépés ideje, ország, avatar (profilkép) url
Egyéb felületen: platformfüggő azonosító,közösségi profil adatai, szolgáltatás igénybevételének dátuma és időtartama,
iSTYLE honlapon widgeten: Érintett által önként megadott személyes adatok
Egyéb adatok: megkeresés, kérés tárgya, részletei.
A hozzájárulás visszavonásáig ennek hiányában a személyes adatnak az iSTYLE rendszereibe történő kerülését követő 1 évig. (Ezt követően a személyes adatot az iSTYLE véglegesen és helyreállíthatatlanul törli vagy anonimizálja, amennyiben a személyes adat további kezelésére más jogalapja nem áll fenn).
Call Center15 A beszélgetés alapján az ügyviteli rendszerben rögzített adatok pontosságának, szöveghűségének ellenőrzése, az elhangzott nyilatkozatok bizonyítása, a szerződésszerű teljesítés, az iSTYLE jogszerű eljárásának dokumentálása, jogviták rendezése, a beszélgetés hangnemének vizsgálata panasz esetén. A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás Érintettek: Ügyfelek
Kezelt adatok: hangfelvétel, név, születési név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, webáruház használata esetén belépési adatok, szállítási és számlázási adatok, szerviz-munkalap száma. Hívás illetve belépés időpontja. Az Ügyfél e-mail címe, az általa megadott személyes adatok. Egyéb adatok az ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódva, az ügy jellegétől függően Biztosítással kapcsolatos ügyekben: születési hely, idő
A hangfelvétel 6 hónapig kerül tárolásra.
Üzenetkezelés Az Ügyfelek e-mailjeinek és social média üzeneteinek kezelése. Válaszadás az Ügyfél e-mailben és social média üzenetben érkezett megkeresésére. Az adatkezelés jogalapja megegyezik az iratban található személyes adatkezelés jogalapjával Érintettek: Ügyfelek
Kezelt adatok: Az Ügyfél e-mail címe, social média üzenet esetén IP cím, az Ügyfél által megadott személyes adatok. Egyéb adatok az ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódva, az ügy jellegétől függően.
6 hónap

Speciális adatkezelési esetek

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek kategóriái, Kezelt adatok köre Adattárolás időtartama
Vásárlási kedvezmények (oktatási kedvezmény) A speciális vásárlói kört megillető vásárlási kedvezmény (oktatási kedvezmény) biztosítása A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás Érintettek: Tanárok, diákok
Kezelt adatok: diákigazolvány és a fényképes személyazonosító igazolvány adatai az arckép kitakarásával
Követelések érvényesítése
Követeléskezelési (behajtási) tevékenység (fizetési felszólítás, peres, nemperes eljárás, végrehajtási és felszámolási eljárás)
A számlatartozások és egyéb követelések jogi úton történő behajtása A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, illetve a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján az adatkezelő jogszerű követelésének megtérülésére vonatkozó jogos érdek, a nem szerződésen alapuló követelés (pl. kártérítés) esetén a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek Érintettek: Vásárlók
Kezelt adatok: számlaadatok (név, lakcím, vásárlás időpontja), értesítési adatok (telefonszám, e-mail cím).
Okmányadatok: személyi igazolvány / útlevél / vezetői engedély és a lakcímkártya száma
Személyazonosító adatok: Vásárló neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme
A követelés elévüléséig
Megbízható Bolt Program Vásárlói visszajelzések gyűjtése a jobb minőségű szolgáltatás nyújtása érdekében A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek Érintettek: Vásárlók
Kezelt adatok: e-mail cím, vásárolt termék megnevezése.
HomeComfort Csomag Telefonon vagy online videóhívás formájában nyújtott 30 (harminc) perces élő segítségnyújtás egy iSTYLE munkatárs segítségével, a Vásárló Apple készülékén található alábbi funkcióik beállításával, használatával kapcsolatban. A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése Érintettek: Vásárlók
Kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám
(a Vásárló által a homecomfort@istyle.eu e-mail címre megküldött elérhetőségi adatok)
A szolgáltatás igénybevételét követő 30 nap

A kiszolgálási folyamatot támogató adatkezelések

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek kategóriái, Kezelt adatok köre Adattárolás időtartama
Irat- és e-mail adatkezelés A papíralapú illetve elektronikus dokumentumokban megjelenített információk és adatok megőrzése, elérhetővé tétele további felhasználás céljából. Az adatkezelés jogalapja megegyezik az iratban található személyes adatkezelés jogalapjával Érintettek. Adatkezeléssel érintett magánszemélyek.
Kezelt adatok: papíralapú és elektronikus iratokban megjelenő személyes adatok. IP cím.
Irat tartalmától függően, max. 10 évig
Szerződésekben megjelölt kapcsolattartói adatok kezelése Szerződéses kapcsolat fenntartása A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek Érintettek: Kapcsolattartók
Kezelt adatok: kapcsolattartónak kijelölt személy neve, e-mail címe, telefonszáma.
A szerződésből származó követelések elévüléséig

Honlap látogatót érintő adatkezelés

Amikor Ön a honlapunkat első alkalommal látogatja meg, egy felugró (pop- up) ablak jelenik meg a képernyő alján, amely tájékoztatja Önt arról, hogy a www.istyle.hu weboldal milyen sütiket alkalmaz. A felugró ablakban határozhatja meg, hogy mely sütikhez ad hozzájárulást.

A számítógépes süti (angolul cookie) egy kis méretű adatcsomag, amelyet a böngésző egy-egy honlap (webszerver) kérésére elment a számítógépen. A honlapok ezekben a sütikben tárolják az ideiglenes, de számukra fontos és megjegyzendő információkat, például az Ön személyes beállításait is, de ezek segítségével azonosítják a felhasználót, ezekkel figyelik a böngészési szokásokat és azt is nyomon követik, hogy az adott honlapot korábban Ön meglátogatta-e már.

A legtöbb böngésző alapbeállítása szerint automatikusan fogadja a sütiket. A sütik tárolása azonban kikapcsolható, illetve lehetőség van annak beállítására a böngészőben, hogy értesítést kapjon, mielőtt számítógépén sütiket tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogramra és számítógépre vonatkoznak, a sütik beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön be kell állítani.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy Ön a saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a sütiket,
 • hogyan fogadhat el új sütiket
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új sütiket állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb sütiket.

Az oldal ún. átmeneti (session) sütiket, valamint állandó (persistent) sütiket használ. Az átmeneti (session) sütik az Ön látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy az iSTYLE honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Az állandó (persistent) sütik célja a jobb felhasználói élmény (pl. optimalizált navigáció) nyújtása. Ezek a sütik hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző süti file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy Ön az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

A fentiek mellett a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről részletes információk a www.google.com/analytics/ oldalon érhetőek el.

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód sütiket használ, a látogatók megcímkézéséhez. A honlap felhasználói letilthatják ezeket a sütiket, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok.

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek kategóriái, Kezelt adatok köre Adattárolás időtartama
Sütik (Cookie-k) A www.istyle.hu weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a honlap látogatójának számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás Érintettek: www.istyle.hu weboldal látogatói
Kezelt adatok: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.
A hozzájárulás visszavonásáig
Adatkezelő a sütik alkalmazása során megszerzett felhasználói adatokat a cél eléréséhez szükséges és arányos mértékben, a minimálisan szükséges ideig kezeli és tárolja.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen
Webszerver naplózása A www.istyle.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérése (Google Analytics)16 A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerintijogos érdek Érintettek: : www.istyle.hu weboldal látogatói
Kezelt adatok: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe és az azon eltöltött idő, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa, verziója, illetve a felhasználók keresései
1 hónap

Az iSTYLE, mint adatfeldolgozó

A Rendelet alapján „adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az iSTYLE adatfeldolgozóként látja el a következő tevékenységeket:

Az adatfeldolgozás rövid leírása Adatkezelő megnevezése Kezelt adatok köre
Cetelem áruhitel közvetítés mint hitelközvetítő (függő ügynök)17 Magyar Cetelem Bank Zrt. A Cetelem által a fogyasztási kölcsön igényléséhez előírt adatok
OTP áruhitel közvetítés mint hitelközvetítő (függő ügynök)18 OTP Bank Nyrt. Az OTP által a fogyasztási kölcsön igényléséhez előírt adatok
Ügyletkötő kereskedelmi ügynök a Business Box Vásárlói Gondoskodás szolgáltatáscsomagjaihoz 19 Business Box Kft. A Business Box által igényelt adatok:
A Kereskedő (i) a Vásárló által megjelölt Készülék(ek) egyedi azonosításához szükséges adatokat, (ii) a BBOX Vásárlói Gondoskodás Vásárló által választott időtartamát, (iii) a Vásárló által választott szolgáltatási csomag típusát, (iv) a Készülék(ek)re vonatkozó kötelező, vagy a gyártó által ennél hosszabb időre vállalt garancia időtartamát, valamint (v) a Vásárló nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét, telephelyét, fióktelepét), telefonszámát, és e-mail címét rögzíti a Vásárlóval kötendő Szolgáltatási Szerződésben, valamint ezzel egyidejűleg a Szolgáltató informatikai rendszerében.
Szerviztevékenység ellátása az „Apple 1 éves gyártói jótállás” keretében20 Apple Distribution International, Holyhill Industrial Estate, Holyhill, Cork, T23 YK84, Írország Számlán és szerviz munkalapon rögzített személyes és kapcsolattartási adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám), időpontfoglalási oldalon megadott személyes adatok. Termék adatai. Hibabejelentés időpontja,értesítésküldések időpontja, javított készülék átvételének időpontja.
Adatmentési szolgáltatás a szerviztevékenység körében Ügyfél Az ügyfél készülékén található adatok
Az iSTYLE a javításra átvett eszközön tárolt, ideiglenesen a birtokába kerülő személyes adatokat a művelet során nem ismeri meg, nem használja fel és nem továbbítja.
Belépési adatok kezelése a szerviztevékenység körében 21 Ügyfél Az ügyfél készülékének belépési adatai (felhasználónév, jelszó). Az iSTYLE az ideiglenesen a birtokába kerülő belépési adatokat nem rögzíti, nem használja fel és nem továbbítja.

Adatfeldolgozó igénybevétele az iSTYLE részéről

Tevékenysége végzése során az iSTYLE, mint adatkezelő egyes esetekben adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók a részükre az iSTYLE által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a Rendelettel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

Az iSTYLE adatfeldolgozói és az általuk végzett tevékenység:

A megbízott követeléskezelő esetében a konkrét megbízás tartalma alapján dönthető el, hogy adatfeldolgozónak vagy önálló adatkezelőnek minősül.

Adattovábbítás

Az iSTYLE az Apple Distribution International, Holyhill Industrial Estate, Holyhill, Cork, T23 YK84, Írország (a továbbiakban: Apple) hivatalosan szerződött partnere szerviztevékenység ellátására. Az Apple előírásai miatt a szerviztevékenység során adatokat kell átadnia az ügyfelekről, így az Apple pl. ügyfélelégedettségi kérdőívet küldhet az ügyfélnek a javítást követően. Az iSTYLE, mint az írországi Apple hivatalosan szerződött szervizpartnere, az Apple felé teljesítendő bejelentések, az Apple-el folytatott kommunikáció során a Rendelet értelmében adattovábbítást végez.

Az Apple adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatása itt érhető el: https://www.apple.com/legal/privacy/

Az iSTYLE, mint a Midis Group cégcsoport tagja, controlling és belső ellenőrzési célokra adatokat továbbít az Európai Unión kívül. Ha a személyes adatokat az Európai Unión kívül, úgynevezett harmadik országoknak továbbítják, a cégcsoport biztosítja a Rendelet által megkövetelt, az EU-ban előírt védelmet, és megfelel a Rendelet személyes adatok továbbításával kapcsolatos rendelkezéseinek.

2018. július 1. napjától az iSTYLE mint számlakibocsátó köteles a számlázó programból a kiállítást követően azonnal továbbítani a számlaadatokat az állami adó- és vámhatóság részére, amennyiben az áthárított ÁFA meghaladja a 100 000 forintot.22

Bíróságok és a hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az iSTYLE bíróság és a hatóságok részére – amennyiben a bíróság és a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

A Rendelet szóhasználata szerint az „érintett” az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható a rá vonatkozó információ, személyes adat alapján.

Az iSTYLE adatkezelése tekintetében az Ügyfelet, amennyiben „érintett”, az alábbiakban ismertetett jogok illetik meg.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy a jogérvényesítésre irányuló kérelem teljesítése előtt az iSTYLE-nak kötelessége azonosítani a kérelem benyújtóját (a felhasználói profilhoz tartozó login és jelszó használat alapesetben elegendő lehet az azonosításhoz).

Ha az iSTYLE-nak megalapozott kétségei vannak kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Tájékoztatás kérés

Az Ügyfelet megilleti a jog, hogy a személyes adatai kezelésére, valamint a jogai érvényesítésére vonatkozóan tájékoztatást kapjon. Amennyiben ilyen igénye van, kérjük forduljon írásban (e-mailben) az iSTYLE Ügyfélszolgálathoz.

Az iSTYLE a kért információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján, írásban fogja megadni.

Az iSTYLE a kérelem teljesítését megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy nem áll módjában az Ügyfelet azonosítani.

Hozzáférési jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az iSTYLE-tól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai,
 2. az érintett személyes adatok kategóriái,
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 5. az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

A hozzáférési jog biztosításának gyakorlata az iSTYLE-nál

Az Ügyfél ezirányú kérésére az iSTYLE rendelkezésére bocsátja az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, vagy ha a személyes adatok kezelése elektronikus úton valósul meg, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten másként kéri.

Az iSTYLE az Ügyfél kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül válaszol, és amennyiben bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt.

A személyes adatok másolata iránti kérelem teljesítése alapesetben díjmentesen történik. Az iSTYLE az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel az egynél több példányszámban igényelt másolatokért, illetve abban az esetben, ha az adatigénylés Ügyfél által igényelt módjánál egyszerűbb, gyorsabb, költséghatékonyabb mód is elérhető lenne.

Helyesbítéshez való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az iSTYLE indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ügyfélre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az adatkezelés célját figyelembe véve, Ügyfél jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. A kiegészítés az Ügyfél által tett kiegészítő nyilatkozat útján történhet.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az iSTYLE indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat, az iSTYLE pedig köteles arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Ügyfél a Rendelet vonatkozó rendelkezése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert az közvetlen üzletszerzés érdekében történt (ideértve a profilalkotást is);
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az iSTYLE-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az iSTYLE nem köteles törölni az adatokat, amennyiben az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:

 1. az alapjogok gyakorlása céljából (a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából);
 2. kötelező adatkezelés esetén (a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából);
 3. közérdekből (pl. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést); vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jog nem járhat különösen az Ügyfélre vonatkozó olyan személyes adatok törlésével, amelyeket az Ügyfél valamely szerződés teljesítése céljából bocsátott rendelkezésre, ha és ameddig a szóban forgó személyes adatokra szükség van az adott szerződés teljesítéséhez.

A törléshez való jog továbbá nem alkalmazható olyan esetben, amikor az adatkezelés időtartamát jogszabály határozza meg, pl. számla esetében, mivel a számlát a jogszabályi előírások alapján 8 évig meg kell őrizni.

Ha az iSTYLE nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Ügyfél kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. A kivételi szabályok ebben az esetben is érvényesek.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az iSTYLE korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az iSTYLE ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az iSTYLE-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Ügyfél a Rendelet vonatkozó rendelkezése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az iSTYLE mint adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az az Ügyfél jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az iSTYLE az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet (akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták).

Adatok hordozhatóságához való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó, az Ügyfél által az iSTYLE rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az iSTYLE akadályozná, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződéses jogalapon alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Ügyfél jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy az adathordozhatóság joga tehát a fenti együttes feltételek fennállása esetén gyakorolható (tehát ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul ÉS az adatkezelés automatizált módon történik). Az adathordozhatósághoz való jog tehát pl. a törvényi előírás alapján kezelt adatokra nem terjed ki.
A 29. cikk alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport (WP29) iránymutatása értelmében, mivel az adathordozhatóság joga csak az automatizált módon történő adatkezelésekre alkalmazható, így a papír alapú adatkezelésre nem vonatkozik.

Tiltakozáshoz való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az iSTYLE jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az iSTYLE a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik).

Ha az Ügyfél tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A jogok gyakorlásának módja

Az iSTYLE indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az iSTYLE a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfélet. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve ha az Ügyfél azt másként kéri.

Ha az iSTYLE nem tesz intézkedéseket az Ügyfél kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Ügyfél panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az iSTYLE a tájékoztatáshoz való jog alapján igényelt információkat és az egyes jogok gyakorlásával összefüggő tájékoztatást és intézkedést alapesetben díjmentesen biztosítja. Ha azonban az Ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az iSTYLE, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az iSTYLE terheli.

Jogorvoslati lehetőségek

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Ügyfél jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Ügyfél jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Ügyfelet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, az Ügyfél hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozó esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (röviden: NAIH, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ügyfél választása szerint - az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

Adatbiztonsági intézkedések

Az iSTYLE annak érdekében, hogy biztosítani tudja az Ügyféllel kapcsolatos adatok védelmét (különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen), ésszerű védelmi eljárásokat foganatosít.

Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ügyfél személyes adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ügyfél információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni.

Az Ügyfél információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

 • jelszavas védelem vagy kódolás használatával, és
 • az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (pl. csak azon munkavállalóink férhetnek hozzá az adathoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges) és a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozva illetéktelen személyek hálózati hozzáférését,
 • naplózással;
 • a szerveren tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá,
 • az adatvesztés elkerülése érdekében biztonsági mentés készítésével.

Az adatok és információk megóvásában az Ügyfél is segíthet azzal, ha a webáruház regisztrációhoz/bejelentkezéshez használt jelszavát rendszeresen megváltoztatja, továbbá gondoskodik arról, hogy jelszava ne legyen hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

Szolgáltatásaink egyes esetekben hivatkozhatnak harmadik felek webhelyeire és szolgáltatásaira, melyek ellenőrzésünkön kívül állnak. Ezen webhelyek és egyéb szolgáltatások által gyűjtött adatok biztonságáért és védelméért az iSTYLE nem vállal felelősséget. E tekintetben javasoljuk, hogy Ügyfeleink mindig olvassák el azon webhelyek és szolgáltatások adatvédelmi tájékoztatóit, amelyeket használni kívánnak.

Felhívjük Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során az Ügyfél harmadik fél adatát adta meg, úgy együttműködünk az eljáró hatóságokkal a jogsértő személyének megállapítása céljából.

Gyermekek védelme

Az iSTYLE Szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos adatok és információk rendelkezésre bocsátásával az Ügyfél kijelenti, hogy cselekvőképessége az érintett adatok és információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben az Ügyfél az adatok és információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jogilag „cselekvőképtelennek” vagy „korlátozottan cselekvőképesnek” minősül, és önálló nyilatkozatra ezzel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult, az Ügyfél köteles a jogszabályban megnevezett harmadik személy (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban megszerezni. Ezzel összefüggésben az Ügyfél köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására, az iSTYLE -t ezzel összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli.
A jognyilatkozatok érvényességének, így a kiskorúak adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás érvényességének szabályozását a Ptk. és a Rendelet tartalmazza. A Ptk. 2:13.§ és 2:14.§ (1) bekezdése értelmében “cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be. A 14 éven aluli kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében a törvényes képviselője járhat el.” A Ptk. 2:11.§ és 2:12. § (1) bekezdése szerint “Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.” A személyes adat hozzájáruláson alapuló kezelése körében a Rendelet szerint “a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.”
Amennyiben észleljük, hogy az iSTYLE Szolgáltatásait nyilvánvalóan „cselekvőképtelennek” minősülő személy, így különösen szülői illetve gondviselői engedély nélkül eljáró 16. életévét be nem töltött gyermek kívánja igénybe venni, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely a gyermek által került a birtokunkba, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra.
Kérjük Ügyfeleinket, közöljék velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalják, hogy részünkre gyermek bocsátott rendelkezésre önmagáról személyes adatot, információt a szülője vagy gondviselője engedélye nélkül. Szülők és gondviselők számára javasoljuk, hogy tanítsák meg gyermekeiknek (különösen az internet használata során) személyes adataik biztonságos és felelős kezelését.

Az adatkezelési tájékoztató hatálybalépése, későbbi módosítása

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálybalépésének napja: 2018. május 25.

Adatkezelési tájékoztató módosítása: 2021. március 2.

Az iSTYLE fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül - a módosítás közzétételét követő hatállyal - módosítsa, frissítse. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa a jelen weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat, frissítéseket. Igény esetén - kérésére - e-mailben is megküldjük Önnek a mindenkor hatályos tájékoztatót.

 1. 1 Bírósági, vagy hatósági eljárások esetén a személyes adatokat az ilyen eljárások időtartamához igazodva kezeljük az alább feltüntett időtartamok elteltét követően is.
 2. 2 Valamennyi iSTYLE üzletben külön, kizárólag a kamerás megfigyeléssel összefüggő, részletes adatkezelési tájékoztató található.
 3. 3 BBox Baleseti gondoskodás szolgáltatási csomag megvásárlása esetén az iSTYLE adatfeldolgozóként jár el a Businness Box Szolgáltató Kft. képviseletében
 4. 4 Részletfizetés esetén: az iSTYLE adatfeldolgozóként jár el a Magyar Cetelem Bank Zrt. vagy az OTP Bank Nyrt. képviseletében
 5. 5 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 6. 6 Online bankkártyás fizetés választása esetén a fizetés lebonyolítása külön online bankkártyás fizetési biztosító szolgáltató közvetítésével történik. Online fizetés esetén az iSTYLE weboldal átnavigál a fizetési felületre, ahol a fizetéshez szükséges adatbekérés, így a bankkártya (kártyaszám, lejárati dátum, CVC kód), illetve a kártyás fizetési tranzakció adatainak (fizető azonosítója, tranzakció összege, dátuma, időpontja) bekérése történik. Az online bankkártyás fizetési felületet biztosító szolgáltató a bekért adatokat a rá irányadó PCI DSS szabvány (Payment Card Industry Data Security Standard) és adatvédelmi rendelkezések betartásával kezeli: https://gpwebpay.cz/en/Security.html) Az iSTYLE felé az online fizetés során kezelt adatok nem kerülnek továbbításra. Az iSTYLE csak az online fizetés sikeres megtörténtének tényéről kap tájékoztatást.
 7. 7 BBox Baleseti szolgáltatási csomag megvásárlása esetén az iSTYLE adatfeldolgozóként jár el a Businness Box Szolgáltató Kft. képviseletében
 8. 8 Részletfizetés esetén: az iSTYLE adatfeldolgozóként jár el a Magyar Cetelem Bank Zrt. vagy az OTP Bank Nyrt. képviseletében
 9. 9 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet.
 10. 10 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6.§ (1)-(3) bek. értelmében, ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
 11. 11 Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató: http://szerviz.istyle.hu
 12. 12 Ptk. 6:159.§ (Kellékszavatossági jogok) és 6:171. § (Jótállás), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
 13. 13 Az igény teljesítése érdekében szükségszerűen kezelt egyéb adatok vonatkozásában
 14. 14 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi XLV. törvény 17/A.§, a Vásárlók Könyve vonatkozásában: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5.§ (4)-(5) bek. és a rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.rendelet 25.§
 15. 15 Külön adatvédelmi tájékoztató készült a telefonos ügyfélszolgálat működésével és a hangfelvétel rögzítésével kapcsolatban,
  amely itt érhető el: https://istyle.hu/call-center-adatkezelesi-tajekoztato
 16. 16 Kapcsolódó tájékoztatás: a mérési adatok kezeléséről az adatkezelő Google LLC a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.
 17. 17 Kapcsolódó tájékoztatás: http://www.istyle.eu/hu/reszletfizetes
 18. 18 Kapcsolódó tájékoztatás: http://www.istyle.eu/hu/reszletfizetes
 19. 19 Kapcsolódó tájékoztatás: https://istyle.hu/baleseti-gondoskodas
 20. 20 Kapcsolódó tájékoztatás: https://www.apple.com/legal/warranty/products/hungary-universal-warranty.html
 21. 21 A szolgáltatással kapcsolatban az iSTYLE felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy belépési adatait a szervizelést követően haladéktalanul változtassa meg!
 22. 22 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, és a pénzügyminiszter 2/2018. (VI. 1.) PM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról